Betere organisatie van oncologische zorg door tumorspecifieke en algemene visitatie

Door ontwikkelingen in het oncologisch landschap en op advies van de plenaire visitatiecommissie (PVC) biedt IKNL sinds kort tumorspecifieke visitaties. De peer-to-peer-benadering via intervisie en kwaliteitsverbetering staan centraal. Deze visitatie spiegelt het tumorspecifieke zorgpad en de ketenafspraken aan het tumorspecifieke kader. Uniek aan de visitaties is het multidisciplinaire karakter en de mogelijkheid om de visitatie transmuraal uit te voeren.

Eerste ervaringen tumorspecifieke visitatie 
Naar aanleiding van specifieke vraag van het Elkerliek ziekenhuis en Radboudumc heeft IKNL een tumorspecifiek kwaliteitskader ontwikkeld voor longcarcinoom. In december vorig jaar heeft de visitatie bij deze ziekenhuizen plaatsgevonden. Op basis van de ervaringen is dit kader aangepast en onlangs vastgesteld in de PVC. Het kader is een middel om de kwaliteit van zorg te spiegelen en te verbeteren. Dit kan allereerst door het invullen van de zelfevaluatiegids. De volgende stap is de tumorspecifieke visitatie.

Tumorspecifieke kwaliteitskaders in ontwikkeling! 
Recentelijk is ook een kwaliteitskader ontwikkeld voor prostaatcarcinoom. Een eerste tumorspecifieke visitatie voor prostaatcarcinoom is in voorbereiding. Met de ontwikkeling van tumorspecifieke kwaliteitskaders voor het mamma- en het colorectaal carcinoom is recent gestart. In het voorjaar van 2015 zijn deze gereed.

Algemene (ziekenhuisbrede) visitatie voor oncologie blijft bestaan 
Naast de tumorspecifieke visitatie blijft vooralsnog de algemene (ziekenhuisbrede) visitatie organisatie oncologische zorg bestaan. Het generieke kwaliteitskader is onlangs aangepast en vastgesteld. De aanpassingen zijn vooral gericht op de toenemende transmurale samenwerking in de oncologische zorg en omvat nu de gehele keten. Het aangepaste kader en de tumorspecifieke kaders zijn vertaald naar een zelfevaluatiegids en beschikbaar gemaakt voor de ziekenhuizen.