Overeenstemming over fusie IKNL en IKZ

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) vormen per 1 januari 2014 één nationale organisatie voor de continue verbetering van de zorg voor kankerpatiënten. De raden van bestuur leggen het fusiedocument nu ter advisering voor aan de medezeggenschapsorganen van beide organisaties en vervolgens ter goedkeuring aan de raden van toezicht. 

In het fusiedocument zijn, in aanvulling op de intentieverklaring van januari dit jaar, het doel en de contouren van de nieuwe organisatie beschreven. 
Uitgangspunten voor het inrichten van de nieuwe organisatie zijn:

  • landelijk organiseren waar het moet en regionaal waar mogelijk (voor het continu verbeteren van de oncologische zorg moeten een stevige positie en maatwerk in de regio worden gecombineerd met landelijke bundeling en slagkracht in de nationale netwerken)

  • ketenbenadering (omdat de oncologische zorg niet alleen bestaat uit diagnostiek en behandeling, maar ook uit zorg in de herstelfase en palliatieve zorg, richt IKNL zich steeds meer op de intra- én extramurale delen van de zorgketen)

  • relatie als succesfactor (voor een netwerkorganisatie als IKNL is het van belang zowel landelijk als regionaal herkenbare aanspreekpunten te hebben)

  • innovatie en ontwikkeling als pijlers (nieuwe kennis- en kwaliteitsinstrumenten, nieuwe registraties en evaluatiemethoden worden landelijk gebundeld).

De vraag was niet meer óf partijen gingen fuseren maar hóe. Oud-ziekenhuisbestuurder Herre Kingma, die per 1 mei tot kwartiermaker was benoemd om de fusie te bespoedigen, heeft de afgelopen maanden de besprekingen geleid en zal de fusie ook de komende tijd begeleiden. Daartoe zal hij als medebestuurder in beide raden van bestuur worden benoemd