PaTz

De vraag naar palliatieve thuiszorg neemt toe. Vaak is dit complexe zorg waarbij deskundigheid, coördinatie van zorg en communicatie tussen de verschillende hulpverleners van essentieel belang zijn.  In de praktijk blijkt dat er op het gebied van continuïteit van zorg en samenwerking nog veel te leren valt. Ook omdat de expertise rondom palliatieve zorg vaak gering is.

In Engeland is met het Gold Standards Framework een evidence-based plan uitgewerkt dat voorziet in het samenstellen en bijhouden van een kleinschalig, palliatief zorgregister. Dat gebeurt lokaal door groepen huisartsen en wijkverpleegkundigen die samen hun palliatieve patiënten identificeren, de behoeften van patiënt en naasten vaststellen en vervolgens zorg plannen. In Nederland stimuleert Stichting PaTz (Palliatieve Thuiszorg) deze samenwerking in de vorm van PaTz-groepen. 

De PaTz-groep komt zes keer per jaar bij elkaar en wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige, vaak een kaderhuisarts palliatieve zorg, die ook IKNL consulent is. Om de effecten van deze werkwijze te monitoren nemen de PaTz-groepen deel aan het evaluatieonderzoek door EMGO VUmc. 

Stichting PaTz is een samenwerking van verschillende organisaties. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van NHG/PalHAG, V&VN, Directeurennetwerk ROS (1ste Lijn Amsterdam), Fibula (Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam – Diemen), het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het VUmc en IKNL. IKNL ondersteunt de implementatie van de PaTz-methode in de eerstelijn. Het doel hiervan is om de organisatie en de kwaliteit van zorg te verbeteren voor patiënten in hun laatste levensfase en hun naasten en zorgverleners. In regionale werkgroepen PaTz ondersteunen adviseurs van IKNL en ROS samen met netwerkcoördinatoren, nieuwe initiatieven voor het opzetten van PaTz-groepen. Ook vormen zij een aanspreekpunt voor bestaande PaTz-groepen in de regio en faciliteren het uitwisselen van ervaringen.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: