Organisatie van zorg

Mensen die palliatieve zorg behoeven kunnen deze zorg op verschillende plaatsen ontvangen, in bijvoorbeeld het ziekenhuis, in de thuissituatie of in een hospice. Daarnaast wordt in Nederland palliatieve zorg geleverd door iedere zorgverlener, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners.

Dit alles vergt goede organisatie van (palliatieve) zorg om coördinatie en continuïteit te waarborgen. Hieronder leest u over enkele projecten waarbij wij onderzoek hiernaar doen.

Transmurale palliatieve zorg met passende bekostiging (TAPA$)

Om de groeiende populatie palliatieve patiënten nu en in de toekomst zorg te kunnen bieden, zoals omschreven in het breed gedragen Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, wordt palliatieve zorg in toenemende mate transmuraal en in netwerkverband georganiseerd. Passende bekostiging van transmurale palliatieve zorg is een belangrijke randvoorwaarde om deze ontwikkeling mogelijk te maken en tot op heden een knelpunt.

Het project TAPA$ beoogt in een periode van circa drie jaar inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van zorg is in zeven geselecteerde initiatieven transmurale zorg en hiervoor passende bekostiging te ontwikkelen. De activiteiten van het project vinden plaats in twee werkgroepen: kwaliteit en bekostiging. De werkgroep Kwaliteit doet onderzoek ter ondersteuning van het komen tot structurele bekostiging voor transmurale palliatieve zorg. Hiervoor wordt kwalitatief onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in basiselementen van transmurale palliatieve zorg en welke belemmerende en bevorderende factoren men hierin ervaart. Tevens zal een kwantitatief onderzoek plaatsvinden om inzicht te krijgen in de kwaliteit van transmurale palliatieve zorg.

Voor meer informatie over het project TAPA$ zie de projectpagina (nu Fibula, in de toekomst Palliaweb), de factsheet of abonneer je op de projectupdate. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Floor Dyxhoorn, junior onderzoeker of Natasja Raijmakers, onderzoeker palliatieve zorg.

Palliatieve zorg in ziekenhuizen

Door de enquête Palliatieve zorg in ziekenhuizen (rapport) worden werkwijze en ontwikkelingen rond teams Palliatieve zorg in ziekenhuizen in kaart gebracht en gevolgd. De enquêtevragen gaan onder andere over de samenstelling, werkwijze en financiering van de teams. Streven is de enquête driejaarlijks te houden. Een deel van de vragen keert telkens terug, een ander deel gaat over actuele thema’s. Door de uitkomsten van enquêtes met elkaar te vergelijken biedt het ook de mogelijkheid om (landelijke) ontwikkelingen in kaart te brengen. De enquête is een samenwerking van Palliactief (de beroepsvereniging voor zorgverleners in de palliatieve zorg), Erasmus MC en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Brom, onderzoeker palliatieve zorg.