Goed Voorbeeld: Gespreksmodel mantelzorgondersteuning

Wat is het?
Het gespreksmodel Mantelzorgondersteuning is een instrument om in gesprek te komen met de mantelzorger. Het model geeft op eenvoudige en snelle wijze een helder beeld van de situatie en belasting van de mantelzorger. Onderdeel hiervan is een vragenlijst die tijdens een gesprek tussen zorgverlener en mantelzorger wordt ingevuld. Met aandacht voor zowel de objectieve belasting (hoe zwaar is het feitelijk?) als de subjectieve belasting (hoe ervaart de mantelzorger het?). De uitkomst van de vragenlijst geeft weer in hoeverre de mantelzorger overbelast is en of hij of zij ondersteuning nodig heeft. Bij langdurige zorg wordt de vragenlijst regelmatig ingevuld. Zo stellen mantelzorger en zorgverlener vast of de belasting op de langere termijn toeneemt en overleggen zij of en wanneer ondersteuning nodig is.

Wat is de meerwaarde van het gespreksmodel?
Met het gespreksmodel Mantelzorgondersteuning worden mantelzorgers zich meer bewust van hun kwetsbare positie. Daarnaast zeggen mantelzorgers dat ze door dit gesprek erkenning krijgen voor de zorg die zij geven aan hun naaste. Het gebruik van het gespreksmodel verbetert de relatie tussen zorgverleners, mantelzorgers en de patiënt. De organisatie kan op een eenduidige, methodische manier de ondersteuning voor de mantelzorger verbeteren. Het gespreksmodel Mantelzorgondersteuning is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen en kan door iedereen gebruikt worden die hiermee te maken heeft.Voorwaarden

Het gebruik van het model mantelzorgondersteuning past in de visie en het beleid van de organisatie. Het gespreksmodel is geschikt voor verpleegkundigen niveau 4-5. Aanbeveling: neem ook andere disciplines in het team rond de patiënt mee in het verbetertraject (bijvoorbeeld in de eerstelijn, onder andere.verzorgenden). Afhankelijk van het startniveau van de organisatie duurt een traject van voorbereiding tot en met evaluatie minimaal een jaar.

Borging in de organisatie kan gerealiseerd worden door het gespreksmodel mantelzorgondersteuning een structurele plek te geven in de werkprocessen. Zo kan de zorgverlener de vragenlijst toevoegen in het zorg(leef)plan en invullen als er een vermoeden is van een te grote belasting van de mantelzorger.Ook in teamvergaderingen kan het onderwerp structureel op de agenda worden gezet.

Wat is er nodig?

Contactpersoon
Heeft u vragen over het gespreksmodel Mantelzorgondersteuning? Of heeft u interesse in ervaringen van zorgorganisaties met dit Goede Voorbeeld? Neem dan contact op met:

gespreksmodel mantelzorgondersteuningAnnemarie Stoffer-Brink
adviseur palliatieve zorg IKNL
E: a.stoffer@iknl.nl
T: 088-346 6565

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: