Samenwerking Agora, Fibula en IKNL krijgt verder vorm

07-11-2016

De samenwerking tussen Agora, Fibula en IKNL, die eerder is aangekondigd, krijgt verder vorm. De inhoudelijke ambitie van de drie organisaties en de benodigde activiteiten om die ambitie waar te kunnen maken, zijn verkend. Ook is onderzocht welke samenwerkingsvorm het meest passend is. Het ministerie van VWS is bereid om invulling te geven aan de noodzakelijke randvoorwaarden.
 
Gezamenlijke ambitie
De gezamenlijke ambitie voor krachtenbundeling in de palliatieve zorg in Nederland is een logisch vervolg op de intensievere samenwerking die Agora, Fibula en IKNL in 2015 al hebben ingezet. Door de krachten te bundelen, brengen partijen meer samenhang en verbinding aan in de ondersteuning van patiënten en naasten, mantelzorgers en zorgverleners in de palliatieve zorg. De expertises van Agora, Fibula en IKNL vullen elkaar hierin aan.

Verkenning
Een externe begeleider heeft samen met de bestuurders van Agora, Fibula en IKNL de inhoudelijke ambitie van de drie organisaties verkend alsook de benodigde activiteiten om die ambitie waar te kunnen maken. Ook is onderzocht welke samenwerkings- of organisatievorm het meest passend is.

De komende tijd worden de activiteiten nauw afgestemd en moet de samenwerking organisch verder groeien. In de loop van 2017 is de beoogde organisatievorm bekend. Voor medewerkers heeft dit vooralsnog geen consequenties. De plannen voor gezamenlijke huisvesting, die op dit moment worden onderzocht, kunnen wel gevolgen hebben voor het woon-werkverkeer van de medewerkers.

Positieve reactie VWS
Partijen hebben hun samenwerkingsplannen in september met VWS besproken. Het ministerie heeft positief gereageerd en is bereid om invulling te geven aan de noodzakelijke randvoorwaarden, zodat we in 2017 concrete stappen kunnen zetten. Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons. De verdergaande samenwerking past in de ingezette lijn van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg: het tot stand brengen van meer samenhang en verbinding in de palliatieve zorg. Die samenhang en verbinding willen partijen ook in de ondersteuning vormgeven.

Op 4 november 2016 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer over de stand van zaken van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg geïnformeerd. Daarin noemt hij ook de samenwerking tussen Agora, Fibula en IKNL.

volg ons: