Symposium en oratie Valery Lemmens, betreffende de Leerstoel Kankersurveillance

De kankerzorg in Nederland: ‘Doing better, feeling worse’
Uitdagingen
Door de stijgende incidentie van kanker, een hogere leeftijd van de gemiddelde kankerpatiënt en toename van het aantal overlevenden, staat de zorg voor grote uitdagingen. Het monitoren van de kwaliteit van zorg aan de hand van betrouwbare data is daarom essentieel. Onder meer om het beleid te evalueren omtrent preventie, vroege opsporing van kanker en klinische behandelingen, maar ook om de kwaliteit van leven van overlevenden te optimaliseren. Daar komt bij dat patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de beroepsgroepen zelf steeds vaker - en terecht - inzicht eisen in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Discussie ‘goede kwaliteit van zorg’
Aandacht voor en transparantie van de zorg leidt echter ook tot discussies over onder meer het nut van prestatie-indicatoren en de registratielast voor zorgverleners. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de oncologische zorg in Nederland op een hoog niveau staat, overheerst bij patiënten en zorgverleners soms een gevoel van onbehagen als het onderwerp ‘goede kwaliteit van zorg’ wordt aangesneden. In welke mate heeft dit te maken met het spanningsveld tussen enerzijds de verwachtingen en behoeftes van de patiënt en de eisen van overheid en verzekeraars, en anderzijds de complexiteit (en meetbaarheid) van de dagelijkse klinische praktijk?

Bijzondere leerstoel Kankersurveillance
Via de bijzondere leerstoel Kankersurveillance gaat Valery Lemmens de komende jaren in samenwerking met onderzoekers van Erasmus MC, IKNL, zorgverleners in ziekenhuizen en een groot aantal andere instanties een verdere invulling geven aan wetenschappelijk onderzoek naar (inter)nationale trends in het vóórkomen, de behandeling en de overleving van kanker. Daarnaast wordt geëvalueerd in hoeverre recente ontwikkelingen in de oncologische zorg, waaronder nieuwe behandelingen, verdergaande centralisatie en de veelvoud aan registraties en prestatie-indicatoren daadwerkelijk bijdragen aan de overlevingskans en het welbevinden van patiënten met kanker in Nederland.

Voorafgaand aan de inaugurele rede behorend bij het aanvaarden van de bijzondere leerstoel Kankersurveillance binnen de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC vindt een symposium plaats. Hierin wordt een blik geworpen op de nabije toekomst: welke nieuwste ontwikkelingen zorgen ervoor dat de oncologische zorg in 2020 in Nederland op het hoogst haalbare niveau staat en wat is de rol hierin van de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Een aantal topsprekers is bereid gevonden om tijdens dit symposium de mogelijkheden en de uitdagingen te illustreren welke binnen hun vakgebied de komende jaren de oncologische zorg zullen kenmerken.

Before the inaugural lecture of Valery Lemmens a symposium will be held in which a number of clinical experts will reflect on the possibilities and challenges ahead in the forthcoming years, from the standpoint of view of their disciplines. The symposium will be held in Dutch.

Voor wie
Iedereen

Resultaat
Een aantal topsprekers is bereid gevonden om tijdens dit symposium de mogelijkheden en de uitdagingen te illustreren welke binnen hun vakgebied de komende jaren de oncologische zorg zullen kenmerken.
12.00 - 13.00 uur
Inloop symposium met lunch

13.00 - 13.05 uur
Opening
Prof. dr. Kees Verhoef, oncologisch chirurg Erasmus MC Rotterdam
Prof. Verhoef zal tevens als moderator optreden tijdens het symposium

13.05 - 13.35 uur
Looking back, moving forwards
Dr. Ignace de Hingh, oncologisch chirurg Catharina Ziekenhuis Eindhoven

13.35 - 14.05 uur
Medical oncology in 2020: the future starts now
Prof. dr. Hanneke van Laarhoven, medisch oncoloog Academisch Medisch Centrum
Amsterdam

14.05 - 14.35 uur
Progress in esophageal cancer by looking back into the future
Prof. dr. Peter Siersema, Maag Darm Lever arts Universitair Medisch Centrum Utrecht

14.35 - 15.00 uur
De epidemie op de huid gezeten
Prof. dr. Tamar Nijsten, dermatoloog Erasmus MC Rotterdam 
 
15.00 - 15.10 uur
Afsluiting symposium

15.10 - 16.00 uur
Pauze 

16.00 - 16.45 uur
Oratie prof. dr. Valery Lemmens

16.45 - 18.00 uur
Receptie

Via de knop 'inschrijven' kunt u zich ook voor het feest ’s avonds aanmelden.
Dit vindt plaats vanaf 20.00 uur in Brasserie Abshoven, Abshoven 35, Munstergeleen.
Datum
5 juni 2015

Locatie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burg. Oudlaan 50
3006 AD Rotterdam
(Let op: betreft de campus Woudestein, niet het Erasmus MC.)

Symposium: Grote Zaal Erasmus Paviljoen
Oratie: Aula (op 2 minuten lopen van het Erasmus Paviljoen)
 
Via de knop 'inschrijven' kunt u zich ook voor het feest ’s avonds aanmelden.
Dit vindt plaats vanaf 20.00 uur in Brasserie Abshoven, Abshoven 35, Munstergeleen. 

Deelname aan het symposium is kosteloos, maar aanmelding is vereist in verband met zaalruimte en catering.

Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Als u onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn, wordt annulering van uw aanmelding op prijs gesteld.

Er is geen accreditatie aangevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Linda Bergmans, secretaresse, 088 234 60 00/ l.bergmans@iknl.nl
Prof. dr. C. Verhoef studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam waar hij in 1994 zijn artsexamen behaalde (cum laude). Na het afronden van de opleiding tot chirurg in 2002 heeft hij zich toegelegd op de bovenbuik- en transplantatiechirurgie (Erasmus MC te Rotterdam) met een kleine uitstap naar Seoul/Korea en Kyoto/Japan). Vanaf maart 2003 is hij staflid in het Erasmus MC op locatie Daniel den Hoed Kliniek. Verhoef promoveerde in 2008 op het Hepatocellulair Carcinoom. Zijn huidige aandachtsgebieden zijn: sarcomen/melanomen (programmaleider in het Erasmus MC), primaire en secundaire levertumoren, het ‘advanced’ colorectaalcarcinoom, geïsoleerde ledemaat- en leverperfusies en het mammacarcinoom.

Dr. I.H.J.T. de Hingh werkt sinds 2007 als chirurg in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Zijn specialisaties zijn de complexe oncologische ingrepen zoals operaties aan alvleesklierkanker en Hypertherme Intra Peritoneale Chemotherapie (HIPEC). Naast zijn werk als chirurg is hij bestuurslid van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) en diverse andere commissies binnen de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) en de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO). Zijn persoonlijke passie is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met als doel het verbeteren van patiëntenzorg.

Prof. dr. H.W.M. van Laarhoven is hoogleraar translationele medische oncologie, in het bijzonder de gastro-intestinale oncologie, en verbonden aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Van Laarhoven staat mede aan de wieg van een database waarin zowel klinische gegevens, biomaterialen als zelfrapportages van patiënten worden opgenomen: POCOP (Prospective Observational Cohort study of Oesophageal-gastric cancer Patients). Op basis daarvan zijn biologische kenmerken van patiënten onder andere te koppelen aan de manier waarop patiënten hun ‘kwaliteit van leven’ met deze aandoening ervaren. Dit wordt in nauwe samenwerking met het IKNL uitgevoerd.

Prof. dr. P.D. Siersema is hoogleraar Gastroenterologie en afdelingshoofd van de afdeling Maagdarmleverziekten van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij is tevens voorzitter van de Medisch Ethische commissie aldaar. Siersema is voorzitter van de Nederlandse vereniging van Gastroenterologie, bestuurslid van de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG) en lid van de Wetenschapscommissie van KWF Kankerbestrijding. Daarnaast is hij secretaris-generaal van de European Society for Diseases of Esophagus (ESDE) en bestuurslid van de International Society for Diseases of Esophagus (ISDE). Hij is Editor-in-chief van het tijdschrift Endoscopy. Zijn wetenschappelijke interesse gaat met name uit naar goeden kwaadaardige slokdarmaandoeningen en diagnostische en therapeutische endoscopie.

Prof. dr. T.E.C. Nijsten is hoofd van de afdeling dermatologie van het Erasmus MC te Rotterdam met een interesse in de epidemiologie en maatschappelijke aspecten van huidkanker. Reeds sinds 2006 werkt hij samen met het IKNL om de Nederlandse huidkankerepidemie in kaart te brengen, waarbij de registratie van basaalcelcarcinomen uniek is in de wereld. Naast de klassieke epidemiologische incidentiestudies worden de IKNL data door Nijsten en zijn team ook gebruikt voor burden of disease studies en om de impact van huidkanker op het leven van patiënten te meten.

volg ons: