gesprek arts oudere patiënt

Knelpuntenenquête Mondklachten in de palliatieve fase van start

De richtlijn Mondklachten in de palliatieve fase wordt herzien. Daarom worden zorgprofessionals gevraagd hun knelpunten uit de praktijk aan te geven via een enquête. IKNL is de procesbegeleider voor de richtlijnen palliatieve zorg. 

Mondklachten komen veelvuldig voor bij palliatieve patiënten. De klachten zijn het gevolg van directe oorzaken, zoals disfunctie van de speekselklieren bij non-Hodgkin-lymfoom of vermoeidheid die het vermogen van de patiënt om mondhygiëne te verrichten kan aantasten. Ook kunnen ze het gevolg zijn indirecte oorzaken, zoals de chemotherapie of medicatie. Vroege diagnose en behandeling van orale aandoeningen bij palliatieve patiënten zou hun pijn en lijden kunnen verminderen. Er zijn echter aanwijzingen dat 40% van de palliatieve patiënten het vermogen verliest om hun mondgezondheidsbehoeften te communiceren. Daarom kunnen ze gedurende een langere periode last hebben van behandelbare orale aandoeningen, of ze klagen misschien niet over ongemak in hun mondholte waarvan ze denken dat het een onvermijdelijk gevolg is van hun behandeling.

Herziening huidige richtlijn

De huidige richtlijn stamt uit 2010 en berust op een consensus-based onderbouwing. Daarom wordt de huidige richtlijn Mondklachten in de palliatieve fase (2010) herzien. De werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de richtlijn bestaat uit tandartsen-geriatrie, een internist, specialist ouderengeneeskunde, logopedist, palliatief consulent en verpleegkundig specialist. IKNL verzorgt de procesbegeleiding. 
 
Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom mondklachten in de palliatieve fase. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.  

Knelpuntenenquête  

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête wordt u gevraagd deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunt u andere knelpunten rondom mondklachten in de palliatieve fase aangeven. Het is mogelijk de knelpunten per onderwerp aan te geven en een onderwerp over te slaan. 
 
De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 29 januari 2023. Het invullen duurt ongeveer 6 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Gerelateerd nieuws

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder

Uitkomsten knelpunteninventarisatie Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

Man in bed met slangetje in neus, vrouw ernaast

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden momenteel herzien. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk hebben we aan zorgprofessionals, patiënten en naasten gevraagd om knelpunten in de zorg rond deze onderwerpen door te geven. Onlangs werden de resultaten bekend van deze knelpuntenenquêtes. 

lees verder