oude man in bed

Knelpuntenenquête Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase

Dehydratie betekent een tekort aan lichaamswater. Terminale dehydratie is dehydratie bij een stervende patiënt, waarbij deze niet meer in staat is de benodigde hoeveelheid vocht tot zich te nemen. Het is een voorbode van het naderende sterven. In de huidige richtlijn Dehydratie en vochttoediening wordt vooral ingegaan op de symptomen van dehydratie en op de afwegingen die een rol spelen bij de beslissing om al dan niet vocht toe te dienen aan patiënten met een levensverwachting van dagen tot maximaal één à twee weken.

Herziening huidige richtlijn 

De huidige versie van de richtlijn ‘Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase’ komt uit 2010. Inmiddels hebben we weer meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Dehydratie en vochttoediening, onder voorzitterschap van Prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC Utrecht, specialist ouderengeneeskunde (n.p.). In de werkgroep hebben onder andere vertegenwoordigers van artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. 

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe vragen we zorgverleners welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase.

Vragen over knelpunten uit de praktijk 

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête vragen we deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunt u andere knelpunten in de zorg die gaan over dehydratie en vochttoediening aangeven. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt. 

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 5 september aanstaande. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Als u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Gerelateerd nieuws

Tijdige integratie palliatieve zorg in álle domeinen reguliere zorg nodig

Promovendus Manon Boddaert over hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen

Het aantal mensen met een levensbedreigende ziekte in Nederland neemt toe. Voor al deze mensen is palliatieve zorg - die je krijgt als je weet dat je niet meer kunt genezen - van groot belang. Om hoogwaardige palliatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te realiseren is tijdige integratie van palliatieve zorg in álle domeinen van reguliere zorg nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van IKNL-onderzoeker Dr. Manon Boddaert, die hierop op 15 maart 2023 promoveerde. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast beschrijft het de totstandkoming van het nationale Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en presenteert het daaruit de essenties om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg. 

lees verder

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

Factsheet richtlijn diarree

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

lees verder