oude man in bed

Knelpuntenenquête Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase

Dehydratie betekent een tekort aan lichaamswater. Terminale dehydratie is dehydratie bij een stervende patiënt, waarbij deze niet meer in staat is de benodigde hoeveelheid vocht tot zich te nemen. Het is een voorbode van het naderende sterven. In de huidige richtlijn Dehydratie en vochttoediening wordt vooral ingegaan op de symptomen van dehydratie en op de afwegingen die een rol spelen bij de beslissing om al dan niet vocht toe te dienen aan patiënten met een levensverwachting van dagen tot maximaal één à twee weken.

Herziening huidige richtlijn 

De huidige versie van de richtlijn ‘Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase’ komt uit 2010. Inmiddels hebben we weer meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Dehydratie en vochttoediening, onder voorzitterschap van Prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC Utrecht, specialist ouderengeneeskunde (n.p.). In de werkgroep hebben onder andere vertegenwoordigers van artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. 

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe vragen we zorgverleners welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase.

Vragen over knelpunten uit de praktijk 

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête vragen we deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunt u andere knelpunten in de zorg die gaan over dehydratie en vochttoediening aangeven. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt. 

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 5 september aanstaande. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Als u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase gepubliceerd

Senior vrouw in bed wakker

De herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met slaapproblemen en met een levensverwachting die korter is dan drie maanden. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder