zieke vrouw in bed

Inventarisatie knelpunten Zorg in de Stervensfase

De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. De patiënt zal naar verwachting binnen enkele dagen overlijden. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en een goede organisatie van zorg. 

De huidige versie van de richtlijn ‘Zorg in de Stervensfase’ komt uit 2009. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Zorg in de Stervensfase, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Lia van Zuylen, Internist-Oncoloog. In de werkgroep hebben onder andere vertegenwoordigers van artsen en verpleegkundigen, en zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. 

Knelpuntenenquête  

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe vraagt de werkgroep zorgverleners aan te geven welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom de zorg voor patiënten in de stervensfase. Om de knelpunten te verzamelen vragen kunnen zorgverleners deze knelpuntenenquête Zorg in de Stervensfase in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête wordt gevraagd deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunnen andere knelpunten in de zorg aan mensen in de stervensfase aangegeven worden. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt. 

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 13 juni 2022. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Gerelateerd

Nieuwe richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase

man grijpt buik

De herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten uit de praktijk en wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De multidisciplinaire werkgroep heeft aanvullend aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de praktijk.

lees verder

Start commentaarfase richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase

oude vrouw in rolstoel kijkt depressief

Onlangs zijn de palliatieve zorg-richtlijnen ‘Angst’ en ‘Depressie’ de commentaarfase in gegaan. Dit betekent dat de conceptrichtlijnen zijn verstuurd naar de betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook naar de patiëntenverenigingen. Zij bekijken de richtlijnen kritisch en toetsen of het toepassen ervan in de praktijk haalbaar is. De verenigingen hebben tot 23 mei de tijd om hun op- en aanmerkingen terug te sturen.

lees verder