zieke vrouw in bed

Inventarisatie knelpunten Zorg in de Stervensfase

De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. De patiënt zal naar verwachting binnen enkele dagen overlijden. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en een goede organisatie van zorg. 

De huidige versie van de richtlijn ‘Zorg in de Stervensfase’ komt uit 2009. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Zorg in de Stervensfase, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Lia van Zuylen, Internist-Oncoloog. In de werkgroep hebben onder andere vertegenwoordigers van artsen en verpleegkundigen, en zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. 

Knelpuntenenquête  

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe vraagt de werkgroep zorgverleners aan te geven welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom de zorg voor patiënten in de stervensfase. Om de knelpunten te verzamelen vragen kunnen zorgverleners deze knelpuntenenquête Zorg in de Stervensfase in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête wordt gevraagd deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunnen andere knelpunten in de zorg aan mensen in de stervensfase aangegeven worden. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt. 

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 13 juni 2022. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase

vrouw kijkt triest naar fotolijst rouw

De herziene richtlijn Rouw is gepubliceerd. IKNL is hierbij als procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg betrokken. De afgelopen jaren is onze kennis over rouw toegenomen. De bestaande richtlijnen over rouw focussen of op complexe rouw of ze zijn niet evidence-based (niet onderbouwd met systematisch literatuuronderzoek). Daarom is de richtlijn Rouw uit 2010 herzien. De herziene richtlijn is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van patiënten en naasten is meegenomen. Een multidisciplinaire werkgroep heeft deze richtlijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie, met zoveel mogelijk consensus. Daarmee biedt de richtlijn een antwoord op uitdagingen in de praktijk.

lees verder

Tijdige ondersteuning emotioneel welzijn van nabestaanden van belang

hand op schouder mantelzorger

Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven. Een gebeurtenis die invloed heeft op de mentale gezondheid van nabestaanden. De impact ervan verschilt echter per persoon. Onderzoeker Laurien Ham en haar collega’s onderzochten het emotioneel functioneren van nabestaanden na de dood van hun naaste met uitgezaaide kanker. Ook gingen ze na wat de factoren zijn die hiermee samenhangen, om zo kwetsbare personen snel te kunnen herkennen en ondersteunen.

lees verder