zieke vrouw in bed

Inventarisatie knelpunten Zorg in de Stervensfase

De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. De patiënt zal naar verwachting binnen enkele dagen overlijden. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en een goede organisatie van zorg. 

De huidige versie van de richtlijn ‘Zorg in de Stervensfase’ komt uit 2009. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Zorg in de Stervensfase, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Lia van Zuylen, Internist-Oncoloog. In de werkgroep hebben onder andere vertegenwoordigers van artsen en verpleegkundigen, en zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. 

Knelpuntenenquête  

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe vraagt de werkgroep zorgverleners aan te geven welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom de zorg voor patiënten in de stervensfase. Om de knelpunten te verzamelen vragen kunnen zorgverleners deze knelpuntenenquête Zorg in de Stervensfase in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête wordt gevraagd deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunnen andere knelpunten in de zorg aan mensen in de stervensfase aangegeven worden. De belangrijkste knelpunten (pdf) worden in de richtlijn uitgewerkt. 

Update januari 2023: De knelpuntenenquête was in te vullen tot juni 2022. De belangrijkste knelpunten (pdf) worden in de richtlijn uitgewerkt. Het is de verwachting dat de herziene richtlijn eind 2023 gereed is. Deze wordt gepubliceerd op Pallialine.

Gerelateerd nieuws

Evaluatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Evaluatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland verscheen in 2017 met als doel de palliatieve zorgverlening vanuit de beleving van de patiënt en zijn naaste(n) te verbeteren. Kennen zorgverleners het Kwaliteitskader en wat vinden ze ervan? Dat gaan Palliactief en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) samen met IKNL gecoördineerd evalueren. PZNL is daarbij penvoerder. Het Kwaliteitskader wordt geëvalueerd op bekendheid onder zorgverleners en de toepasbaarheid ervan, naast andere kwaliteitskaders, handreikingen, standaarden en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

lees verder

Tijdige integratie palliatieve zorg in álle domeinen reguliere zorg nodig

Promovendus Manon Boddaert over hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen

Het aantal mensen met een levensbedreigende ziekte in Nederland neemt toe. Voor al deze mensen is palliatieve zorg - die je krijgt als je weet dat je niet meer kunt genezen - van groot belang. Om hoogwaardige palliatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te realiseren is tijdige integratie van palliatieve zorg in álle domeinen van reguliere zorg nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van IKNL-onderzoeker Dr. Manon Boddaert, die hierop op 15 maart 2023 promoveerde. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast beschrijft het de totstandkoming van het nationale Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en presenteert het daaruit de essenties om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg. 

lees verder