Capaciteitsbehoefte Protonentherapie in Nederland

In opdracht van de NVRO schrijft IKNL samen met de NVRO en het Platform Protonentherapie een rapport over de benodigde capaciteit voor protonentherapie in Nederland.

Doel

Dit project zal leiden tot het rapport ‘Capaciteitsbehoefte Protonentherapie in Nederland – actualisatie editie 2022’. We zullen hierin een zo realistisch mogelijke schatting geven van het aantal patiënten dat potentieel in aanmerking komt voor protonen o.b.v. het actuele aantal patiënten per tumorsoort, het verwachte aantal per tumorsoort in 2030, het aantal patiënten dat bestraald wordt, het percentage dat theoretisch in aanmerking komt voor protonen op basis van de huidige indicatieprotocollen (literatuurstudie) en het aantal patiënten dat behandeld is met protonen.

Achtergrond

In 2009 publiceerde de Gezondheidsraad het Signalement Protonenbestraling. Dit was een gedetailleerd signalerend advies over protonenbestraling in Nederland. De benodigde capaciteit voor protonentherapie in Nederland werd in dat rapport geschat op ongeveer 7.000 patiënten per jaar. Deze schattingen waren gebaseerd op incidentiecijfers van 2005 uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), het maximale percentage patiënten dat met radiotherapie behandeld zou moeten worden op basis van de destijds geldende evidence-based richtlijnen en het geschatte voordeel van protonentherapie op basis van literatuur.

In augustus 2013 heeft de minister van VWS de Regeling Protonentherapie opgesteld. Hierin werd voorzien in vier centra met een maximaal vergunde capaciteit van 2.200 patiënten tot 2020.

In 2016 bracht het Landelijk Platform Protonentherapie (LPPT) op verzoek van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) het rapport: 'Capaciteitsbehoefte Protonentherapie in Nederland – Een actualisatie van het Signalement Protonenbestraling' uit. In dit rapport werd het daadwerkelijk aantal bestraalde patiënten uit de NKR gebruikt, waardoor de schattingen lager uitkwamen dan in het signalement. Tevens werd een schatting gemaakt van het aantal patiënten met een klinisch relevant voordeel van protonentherapie tot en met 2020.

In de Regeling Protonentherapie is onder andere bepaald dat in 2020 een evaluatie zou plaatsvinden om te bepalen of uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is. Deze heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden. Het huidige project heeft als doel de benodigde capaciteit opnieuw te definiëren.

Projectorganisatie

Opdrachtgever

NVRO

 

Stuurgroep

•           Iemand van Bestuur NVRO

•           René Monshouwer, klinisch fysicus Radboud UMC, secretaris LPPT

•           Thijs Merkx, voorzitter Raad van Bestuur IKNL

•           Marcel Verheij, voorzitter SONCOS

•           Pauline Evers, belangenbehartiger geneesmiddelen (NFK)

 

Werkgroep

Hans Langendijk, radiotherapeut in protonencentrum, voorzitter NVRO   

Corrie Marijnen, radiotherapeut in niet-protonencentrum (AvL)  

Geert Bosmans, hoofd fysica protonen, Maastro

Marco van Vulpen, radiotherapeut, medisch directeur Holland PTC

Bas Kreike, radiotherapiegroep, locatie Arnhem

Niels Raaijmakers, klinisch fysicus UMC Utrecht

Mieke Aarts, sr onderzoeker, epidemioloog 

Sabine Siesling, sr onderzoeker, epidemioloog

Lisa van Hoogstraten, jr onderzoeker

Jos de Groot, sr adviseur

Akke Albada, sr communicatieadviseur 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij dr. Mieke Aarts, IKNL en prof. dr. Hans Langendijk NVRO.

Projectleider(s)

Dr. Mieke Aarts

Samenwerkingspartners

NVRO

Landelijk Platform Protonentherapie

Subsidieverlener

nvt

Looptijd

2022