kwaliteit palliatieve zorg

Goede zorg is een resultante van vier aspecten:

  • Medisch-technische kwaliteit, uitgedrukt in bijvoorbeeld radicaliteit van de operatie, complicaties en overleving. Dit wordt bepaald door specialisatie, operatievolume, infrastructuur en inzicht in het eigen handelen.
  • Kwaliteit van het proces, bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de zorg (zowel in plaats als tijd).
  • Patiëntervaringen gedurende de hele zorgketen.
  • Behandeluitkomsten gemeten naar de kwaliteit van leven en in de palliatieve zorg kwaliteit van sterven.

Kwaliteit van palliatieve zorg
Goede palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en levensbeschouwelijke aard.

Om gericht verbeteringen door te voeren in de kwaliteit van de palliatieve zorg is meer inzicht nodig in hoe de palliatieve zorg is georganiseerd en wat de kwaliteit is van zorgprocessen in specifieke zorgsettingen. Met het rapport Palliatieve zorg in beeld, in 2014 overhandigd aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS, geeft IKNL in inzicht in de organisatie van en behoefte aan palliatieve zorg in Nederland.

Een van de belangrijkste conclusies is dat er nog weinig zicht is op de kwaliteit van onze palliatieve zorg. Daarvoor ontwikkelt IKNL nu samen met NFU/EPZ en NIVEL een minimale dataset die straks betrouwbare informatie oplevert voor verbeteringen.

Verbeteren pallliatieve zorg
Palliatieve zorg moet een volwaardig onderdeel zijn van de reguliere zorg voor alle patiënten die niet meer beter worden. Professionals verlenen palliatieve zorg op verschillende plaatsen in de zorgketen en vanuit verschillende functies. Verbetering hiervan vraagt om bundeling van kennis en een multidisciplinaire benadering van de zorg voor patiënten met oncologische en niet-oncologische aandoeningen. Bent u betrokken bij verbeteringen in de palliatieve zorg of opzoek naar kennis daarover? Dan kunt u bij IKNL terecht.

Samen met andere partijen werkt IKNL aan voortdurende verbetering van de kwaliteit palliatieve zorg. Het woord ‘samenwerken’ geeft uitdrukking aan de overbruggende kracht van IKNL in het complexe veld van de palliatieve zorg. Om te waarborgen dat de kwaliteit van zorg overal zo hoog mogelijk is, voeren we onze taken landelijk uit, mét oog voor regionale verschillen.

Landelijk is de samenwerking van 2014 tot 2020 vormgegeven in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Doel van het programma is dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning.  IKNL ondersteunt de doelstellingen van het nationale programma en vooral de netwerkvorming op lokaal en regionaal niveau.

Verbeteren via organisatie van zorg
De meeste mensen geven er de voorkeur aan thuis te sterven. In de praktijk echter, wordt meer dan de helft van de patiënten minimaal een keer opgenomen in het ziekenhuis in de laatste drie levensmaanden. Van belang is een goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn en de juiste deskundigheid onder de betrokken zorgprofessionals binnen de hele zorgketen. Om dit te bereiken, streeft IKNL onder meer naar structurele aandacht voor palliatieve zorg in ziekenhuizen door het geven van advies bij het opzetten van palliatieve teams en het ter beschikking stellen van instrumenten en documenten.

Niet alleen in de ziekenhuizen is verbetering mogelijk. Met PaTz (Palliatieve Thuiszorg) versterken we de palliatieve zorg in de eerste lijn en met het project Van consultatie naar ketenvorming stimuleren we de verbinding tussen de eerste en tweede lijn én bevorderen we deskundigheid. IKNL is verantwoordelijk voor een landelijk dekkend netwerk van telefonische consultatie palliatieve zorg. Consulenten denken mee en adviseren kosteloos. Vanuit de behoefte aan vernieuwing en professionalisering van de consultatie vanuit de beroepsbeoefenaars is een visie 2020 ontwikkeld.

In de praktijk beslaat deze visie het toekomstbeeld van de palliatieve zorg als geheel. Vorming van regionale transmurale zorgketens wordt als ideaal gezien, zodat de patiënt de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats krijgt. Consultatie is daarvan een belangrijk onderdeel. In alle regio’s geldt een andere uitgangssituatie. Op dit moment wordt met het veld, op landelijk en regionaal niveau, projectmatig gewerkt aan het concretiseren van de transmurale zorgketen. 

Verbeteren via deskundigheidsbevordering
Ter vergroting en verspreiding van kennis over palliatieve zorg is IKNL betrokken bij het ZonMw Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Binnen dit programma is een aantal goede voorbeelden geselecteerd die bijdragen aan de kwaliteit van de palliatieve zorg. Om hieraan meer bekendheid te geven en een brede toepassing te bevorderen, heeft IKNL – in opdracht van ZonMW - het project Kennisverspreiding uitgevoerd.  

Daarnaast zorgt IKNL voor toegankelijke en actuele richtlijnen voor de palliatieve zorg. Een landelijke redactie ontwikkelt, onderhoudt en evalueert deze richtlijnen. U vindt het meest recente overzicht van de richtlijnen op Pallialine.

Tot slot kunt u bij IKNL terecht voor het vergroten van kennis over palliatieve zorg door deel te nemen aan bij- en nascholingen, symposia en congressen en begeleidt IKNL verbetertrajecten op maat in zorginstellingen en binnen netwerken palliatieve zorg. Bij opleidingen vindt u een overzicht van workshops en cursussen en een toelichting op de verbetertrajecten.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: