Training consulenten palliatieve zorg, regio Oost

Vrijwel iedere zorgprofessional krijgt in meer of mindere mate te maken met het verlenen van palliatieve zorg. Maar voor veel professionals is het lastig om palliatieve zorg te verlenen.
Dit heeft te maken met de complexiteit en diversiteit waarop een palliatief traject kan verlopen en de medische beslissingen rond het levenseinde. Het is niet voor elke professional makkelijk om nascholing bij te wonen en ervaring op de bouwen. Toch moet de expertise die nodig is voor goede palliatieve zorg beschikbaar zijn voor iedere patiënt.

Voor wie

Consulenten palliatieve zorg verbonden aan IKNL locatie Enschede en leden van de Palliatieve adviesteams uit de ziekenhuizen in de regio Oost.

Resultaat
Als consulent palliatieve zorg verspreidt u actuele en gespecialiseerde kennis over alle aspecten van palliatieve zorg aan zorgprofessionals. Hierdoor kunnen patiënten in de palliatieve fase optimaal worden behandeld en begeleid, ongeacht de plaats waar zij verblijven.

INSCHRIJVEN

17.00 uur
Ontvangst met broodjesbuffet

17.30 uur
Opening door dagvoorzitter Esther Siemerink, internist-oncoloog en voorzitter Palliatief team Ziekenhuis Groep Twente

18.40 uur
Samen op weg ...... transmurale consultatie
Bo van Aalst en Rob Krol, adviseurs palliatieve zorg IKNL

18.15 uur
Workshopronde 1
1) Inzicht en communiceren 'Sterven op je Eigen Manier',
    Bert Buizert, stichting STEM
2) Help, ik heb een wel/niet behandelgesprek,
    An Reyners, internist-oncoloog UMCG en Jenske Geerling, verpleegkundig specialist
    palliatieve zorg UMCG
3) Palliatieve zorg voor een zorgvrager met dementie,
    Hilde de Meijer-Weusthuis, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts
    psychogeriatrie Zorgaccent en Cees Robers Anesthesist ZiekenhuisGroep Twente

19.30 uur

Pauze

19.45 uur
Workshopronde 2
1) Inzicht en communiceren 'Sterven op je Eigen Manier',
    Bert Buizert, stichting STEM
2) Help, ik heb een wel/niet behandelgesprek,
    An Reyners, internist oncoloog UMCG en Jenske Geerling, verpleegkundig specialist
    palliatieve zorg UMCG
3) Palliatieve zorg voor een zorgvrager met dementie,
    Hilde de Meijer-Weusthuis, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts
    psychogeriatrie Zorgaccent en Cees Robers Anesthesist ZiekenhuisGroep Twente

20.15 uur
Afsluiting


1) Sterven op Eigen Manier
Hoewel elk stervensproces uniek is, zijn er ook herkenbare patronen in de manier waarop mensen zich verhouden tot hun stervensproces. Deze ‘leefstijlen bij sterven’ zijn geldig voor zowel patiënten als, uiteraard, voor zorgverleners. In deze workshop maken we nader kennis met STEM (Sterven op Eigen Manier).

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van het STEM project geïnventariseerd hoe mensen in Nederland omgaan met de laatste levensfase en de dood. Aan de hand van de resultaten is de bevolking ingedeeld in vijf groepen (segmenten); ieder segment staat voor een eigen sterfstijl.

De leerdoelen bij het volgen van deze bewustwordingsbijeenkomst zijn, dat zorgwerkers:
– Zich bewuster worden van herkenbare patronen in de manier waarop mensen zich verhouden tot hun eigen sterven(sproces)
– Zichzelf gestimuleerd voelen om te komen tot verbeterde patiënten- en zelfzorg in de palliatieve fase.
– Zichzelf gemakkelijker gaan voelen bij het voeren van een open dialoog over de laatste levensfase van mensen
– Bevorderen van contact over sterven en dood tussen jou en je patiënten, en tussen jou en je directe collega’s

Ter voorbereiding op deze workshop ontvangt u een week voor de scholing een tweetal korte opdrachten.

2) Help, ik heb een wel/niet behandelgesprek
De moderne geneeskunde kan steeds meer. Waar bijvoorbeeld vroeger de diagnose kanker vrijwel zeker een doodvonnis betekende kun je tegenwoordig soms nog jaren doorleven of er zelfs van genezen. Deze verbeterde mogelijkheden om ziektes te genezen en levens te verlengen heeft ook een keerzijde. Zo zijn sommige behandelingen zeer ingrijpend, hebben ze grote bijwerkingen en mogelijk schadelijke gevolgen. Wanneer houdt medisch ingrijpen op om zinvol te zijn en is andere zorg passender? Staan arts en patiënt stil bij de kwaliteit die het leven voor de patiënt heeft na een voorgenomen behandeling? Gaat het gesprek ook over de vraag of de patiënt zo’n behandeling wil en of dat realistisch is. Over wat de patiënt werkelijk belangrijk vindt en met welke zorg dit het beste te bereiken is?
Het zijn onderwerpen die tijdig besproken moeten worden met patiënten die door een ziekte of een kwetsbare situatie de dood in zicht hebben.

Tijdens de workshop wel of niet behandelgesprek krijgt op interactieve wijze u concrete handvatten voor het aangaan van dit gesprek.

3) Palliatieve zorg voor een zorgvrager met dementie
Dementie is een dodelijke ziekte die we tot op heden nog niet curatief kunnen behandelen.
Dat maakt dat het doormaken van een dementieproces als een palliatief traject kan worden beschouwd.
In de loop van een dementieproces gaan steeds meer functies verloren. Dit betreft zowel lichamelijke als geestelijke functies. Met name door deze geestelijke achteruitgang kun je als professional soms problemen ervaren in de begeleiding van iemand met dementie.
Denk bijvoorbeeld aan taalproblemen (zowel spraak als begrip), ‘probleemgedrag’ (angst, achterdocht, onrust), vermindering van de wilsbekwaamheid, delirante periodes, etc.
Hoe communiceer je met iemand die geestelijk achteruit is gegaan, snel angstig is, klachten niet goed onder woorden kan brengen? Wat is de rol van de mantelzorger/naaste? En hoe ga je om met een euthanasievraag van iemand met dementie: wat is de regelgeving hieromtrent?

Kortom: palliatieve zorg bij dementie vraagt om niet-alledaagse kennis en vaardigheden.
In deze workshop krijgt u hier handvatten voor.

De workshop wordt verzorgd door:
Dhr. C. Robers, anaesthesioloog, pijnarts en SCEN-arts
Mw. H. de Meijer, specialist ouderengeneeskunde en Kaderarts Psychogeriatrie
Datum
23 juni 2016

Locatie
ZiekenhuisGroep Twente, locatie Hengelo
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo
Kosten
Deelname is gratis

Accreditatie
Is aangevraagd bij ABAN, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marian Snuverink, secretaresse, 088 2346433 / m.snuverink@iknl.nl

volg ons: