Kennismarkt Palliatieve zorg in beweging, wat beweegt u? (VOL)

Bent u nieuwsgierig naar mogelijkheden om de palliatieve zorg binnen uw organisatie te verbeteren? En op zoek naar informatie, hulpmiddelen en richtlijnen om goede palliatieve zorg te verlenen? Kom dan naar de kennismarkt Palliatieve zorg in beweging.

Maak kennis met de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden die hun meerwaarde voor de praktijk hebben bewezen.

Voor wie
Specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgende werkzaam in verpleeghuizen, thuiszorg en hospices

Resultaat
U krijgt een beeld van hoe de verschillende Goede Voorbeelden bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg.


16.00 uur De Warming-up
Ontvangst
 
16.30 uur Klaar voor de start?
W.M.M. van den Winkel, manager Zorggroep West-Brabant, dagvoorzitter
 
16.35 uur Het startschot
Overzicht van de ontwikkelingen in de palliatieve zorg
Mw. M.M. de Boer, senior adviseur regio Zuidwest-Nederland, IKNL
 
16.45 uur Het parcours is uitgestippeld 
Wat is goede palliatieve zorg en welke transitie vraagt dit in de regio?
Mw. prof. dr. C.C.D. van der Rijt, hoogleraar Palliatieve Oncologische Zorg, Erasmus MC

17.05 uur De glans van de medaille
De achterliggende gedachten achter de door ZonMw geselecteerde
Goede Voorbeelden palliatieve zorg, wat maakt ze succesvol?
Mw. prof. dr S.C.C.M. Teunissen, hoogleraar Hospicezorg, UMC Utrecht
 
17.30 uur Energie op peil
Maak tijdens de informatiemarkt kennis met de Goede Voorbeelden en de
ontwikkelaars. Voor een broodje wordt gezorgd.
 
18.15 uur De meerkamp
In twee workshopronden verdiept u zich in een Goed Voorbeeld naar keuze:
wat vraagt het om ermee te werken en wat levert het op?
Door de ontwikkelaars van de Goede Voorbeelden – zie de bijlage voor aanvullende informatie.
 
19.45 uur De estafette
Een bestuurder, een zorgverlener, een netwerkcoördinator en een zorgverzekeraar geven hun visie op het verbeteren van palliatieve zorg.
 
20.15 uur Afsluiting en borrel

De kennismarkt is inmiddels vol geboekt.

Bij voldoende animo organiseren we later in het najaar nog een kennismarkt. Heeft u interesse, mail dan naar n.vandijk@iknl.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Accreditatie is aangevraagd.

Nelleke van Dijk, secretaresse IKNL
n.vandijk@iknl.nl
t. 010-440 58 05
Beschrijving deelsessies

Besluitvorming in de palliatieve fase
Marjolein van Meggelen, adviseur IKNL
Franca Horstink, specialist ouderengeneeskunde GeriCare, consulent palliatieve zorg IKNL

Kernwoorden: besluitvorming, klinisch redeneren, symptoommanagement
Doelgroep: huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen

De set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ helpt bij adequaat kunnen reageren op problemen die zich voordoen en daarbij rekening houden met de prioriteiten en wensen van de patiënt (symptoommanagement). De set bestaat uit de zogenaamde beslisschijf en elf samenvattingskaarten van de meest voorkomende symptomen. De materialen zijn gebaseerd op de richtlijnen palliatieve zorg. Als zorgverlener analyseer je zo doelgericht, hebt oog voor alle dimensies en anticipeert tijdig op veranderingen. Bij de keuze van diagnostiek en behandeling wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de patiënt én diens levensverwachting.

Door te werken volgens de methode ‘besluitvorming in de palliatieve fase’ en door gebruik te maken van de beschikbare instrumenten draagt u als zorgverlener bij aan de gezamenlijke besluitvorming in het multidisciplinair overleg (MDO). Een multidisciplinaire insteek is van groot belang bij toepassing van de methode, zowel in 1e als in 2e lijn.
 
Palliatieve zorg en dementiezorg: een logische verbinding
Conny Bouwer, netwerkcoördinator Zuid Hollandse eilanden

Kernwaarden: handreiking, palliatieve zorgbenadering bij dementie, verbinding ketens Doelgroep: ketencoördinatoren en teamleiders van een netwerk palliatieve zorg. Bij de uitvoering worden ook verzorgenden, verpleegkundigen en casemanagers betrokken.
 
Omdat genezing van dementie niet mogelijk is, is het onvermijdelijk dat mensen met dementie aan deze ziekte, of in elk geval met deze ziekte sterven. Het is dan ook logisch dat er samenwerking plaatsvindt tussen dementiezorg en palliatieve zorg: bundeling van krachten en expertise verhoogt de kwaliteit van zorg. Echter, In de praktijk werken de vele tientallen netwerken palliatieve zorg en ketens dementiezorg in Nederland nog maar mondjesmaat samen. Voor een deel is dat begrijpelijk, aangezien veel netwerken en ketens zich nog in een opstart- of ontwikkelfase bevinden. Aan de andere kant illustreert het ook treffend de ‘contradictie van ketenzorg’: door intensief samen te werken met diverse zorgaanbieders en professionals op een bepaald thema ontstaat het gevaar van isolatie ten opzichte van aanpalende en vaak ook gerelateerde thema’s en domeinen. En dat was nou juist niet de bedoeling van het opzetten van ketens en netwerken!

Daarom is de handreiking Palliatieve zorg bij dementie van groot belang. Het biedt zorgaanbieders en professionals concrete handvatten om dementiezorg en palliatieve zorg met elkaar te verbinden. Geen abstracte managementtaal, maar een direct bruikbare handreiking om een samenwerkingstraject in te gaan. Zo kunnen aanbieders met elkaar in gesprek gaan over de belemmerende factoren, zoals onduidelijkheid over de term en voorwaarden voor palliatieve zorg, of de te grote focus op fysieke zorg. Zij kunnen elkaar de vraag stellen in hoeverre deze factoren bij de betrokkenen spelen en hoe ze elkaar hierbij kunnen helpen. 
 
Signalering in de palliatieve fase
Nency van Soomeren, teamleider kleinschalig wonen de Merwelanden
Gitte van Niekerk, verpleegkundige team Thuiszorg de Merwelanden

Kernwoorden; herkennen van symptomen, in kaart brengen van symptomen, interdisciplinair overleg met verpleegkundige en arts, behandel – en zorgplan
Doelgroep: verzorgenden en verpleegkundigen

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, ADL of gedrag bij zorgvragers en hebben daarom een heel belangrijke rol in de zorg! Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. Maar het is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een steuntje in de rug daarbij kan helpen; de denk- en werkmethode ‘Signalering in de palliatieve fase’ geeft die. De set bestaat uit een:

 

  • Map met een stappenplan en signaleringskaarten van de negen meest voorkomende symptomen tijdens de palliatieve fase
  • Map met algemene informatie (palliatieve zorg, zorg in de stervensfase , dementie) en achtergrondinformatie over negen zorgproblemen
  • Scheurblok met werkbladen
  • Instructiekaart ‘Aan de slag’

De methode wordt gebruikt door verzorgenden in verpleeg-en verzorgingshuizen, de thuiszorg en hospices; in de directe zorg aan zorgvragers en ter voorbereiding van interdisciplinair overleg.

Sterven op je eigen manier
Bert Buizert, trainer Sterven op je eigen manier (STEM)

Kernwoorden: bewustwording, persoonlijke ideeën over sterven, zorg op maat
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en verzorgende

Sterven is nog altijd een onderwerp waarover we zo min mogelijk of op een wat onhandige, manier praten (TNS NIPO, 2008). Als zorgverlener ondervind je daarbij soms ook een vorm van ‘communicatieverlegenheid’ of gedrag op de ‘automatische piloot’; dat wil zeggen een aangeleerde benaderwijze zonder ‘aanzien des persoon’.

De STEM-inspiratiecyclus is een traject voor deskundigheidsbevordering en bewustwording voor zorgprofessionals en leidinggevenden in de palliatieve zorg. Hierin leert de zorgverlener om met inzet van de eigen normen en waarden patiënten te ondersteunen bij het vinden en volgen van het laatste levenspad. De STEM-inspiratiecyclus doorbreekt patronen door: een eye-opener te zijn voor deelnemers wanner zij ervaren hoe divers de houding tegenover sterven kan zijn. En door in teamverband benaderingen te leren die meteen de volgende dag praktisch, concreet en met snel effect toepasbaar zijn. Benieuwd naar uw eigen manier van denken over sterven?

Zorgpad Stervensfase
Anneke Dekkers, adviseur IKNL

Kernwaarden: multidisciplinair dossier
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en verzorgende

Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en een evaluatie-instrument in 1 voor het leveren van goede palliatieve zorg in de laatste dagen van het leven. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de samenwerking tussen hulpverleners en de communicatie met de patiënt en de naaste(n) te waarborgen.

In de laatste dagen komen alle dimensies van palliatieve zorg intensief samen. Ook in deze allerlaatste levensfase gaat het niet alleen om verlichten van fysieke symptomen; er is tevens aandacht voor vragen op psychisch, sociaal en existentieel gebied. Voor naasten is het belangrijk dat ze weten wat ze kunnen verwachten zowel voor als na het overlijden. Goed verloop van het sterfbed van een dierbare zal hen helpen in de verwerking van het verlies in de periode erna. Voor zorgverleners is het in deze fase niet altijd eenvoudig om de zorg op het juiste moment en op de juiste manier te verlenen en ook onderling goed af te stemmen. Het Zorgpad Stervensfase is hierbij een waardevol hulpmiddel. Het is bruikbaar in elke setting waar zorg voor stervenden aan de orde is: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices en in de 1e lijn. De zorg is omschreven in de vorm van doelen.

 

volg ons: