Kennismarkt Goede Voorbeelden palliatieve zorg Drachten & Assen

Op de Kennismarkt Goede Voorbeelden kunt u als zorgverlener kennismaken met de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

 

De bijeenkomst start met een inspirerende presentatie: hoe krijg je veranderingen in de dagelijkse praktijk voor elkaar? Daarna verdiept u zich in de Goede Voorbeelden tijdens workshops naar keuze. Op de informatiemarkt kunt u kennismaken met organisaties die zich in uw regio bezig houden met palliatieve zorg.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van het project ‘Kennisverspreiding goede voorbeelden’ en is financieel mogelijk gemaakt door ZonMW.’


Voor wie

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden.


Resultaat
U maakt kennis met de belangrijkste Goede Voorbeelden palliatieve zorg en ervaart hoe deze Goede Voorbeelden u bij uw werk in de palliatieve zorg kunnen ondersteunen

Ontvangst met koffie en thee en bezoeken van de kennismarkt

 

Opening door Mirjam Jansen, adviseur netwerken IKNL

 

Palliatieve zorg: Goed voorbeeld doet goed volgen door Mirjam Jansen

 

Deelsessies; Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 1)

1. Mantelzorgondersteuning

Joke van Raalte, training en begeleiding
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

1  Mantelzorg in de palliatief terminale fase onderscheidt zich van mantelzorg eerder in de levensloop. Belangrijke verschillen liggen in de confrontatie met doodgaan, met medische beslissingen rond het levenseinde, met afscheid nemen en de daarmee gepaard gaande gevoelens van angst, onzekerheid en opluchting. De belasting van mantelzorgers in de palliatieve zorg thuis is groot. Van alle transities vindt 39% plaats in de laatste week voor het overlijden. De zware druk op de schouders van de mantelzorgers is een belangrijke oorzaak van (ziekenhuis)opname.

2   De aandacht voor deze overbelasting is in de zorg nog geen vanzelfsprekendheid. Het ontbreekt zorgverleners in de palliatieve zorg thuis vaak aan inzicht in de belasting van mantelzorgers. Daarbij missen zij de vaardigheden om hierover met mantelzorgers in gesprek te gaan. Het formulier ‘Mantelzorgondersteuning’ kan een hulpmiddel zijn en ondersteuning bieden. 

 

2. Besluitvorming in de palliatieve fase
Clary Wijenberg, verpleegkundig specialist  en consulent palliatieve zorg Icare
Doelgroep: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen

De set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ helpt bij adequaat kunnen reageren op problemen die zich voordoen en daarbij rekening houden met de prioriteiten en wensen van de patiënt (symptoommanagement). De set bestaat uit de zogenaamde beslisschijf en elf samenvattingskaarten van de meest voorkomende symptomen. De materialen zijn gebaseerd op de richtlijnen palliatieve zorg. Als zorgverlener analyseer je zo doelgericht, hebt oog voor alle dimensies en anticipeert tijdig op veranderingen. Bij de keuze van diagnostiek en behandeling wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de patiënt én diens levensverwachting .Door te werken volgens de methode ‘besluitvorming in de palliatieve fase’ en door gebruik te maken van de beschikbare instrumenten draagt u als zorgverlener bij aan de gezamenlijke besluitvorming in het multidisciplinair overleg (MDO).  Een multidisciplinaire insteek is van groot belang bij toepassing van de methode, zowel in 1e als in 2e lijn.

 

3. Signalering in de palliatieve fase
Jetty Zuidema, senior adviseur opleidingen
Doelgroep: verzorgenden

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in  conditie, ADL of gedrag bij

zorgvragers en hebben daarom een heel belangrijke rol in de zorg! Goed signaleren draagt in

belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. Maar het is vaak gemakkelijker gezegd dan

gedaan. Een steuntje in de rug daarbij kan helpen; de denk- en werkmethode ‘Signalering in de

palliatieve fase’ geeft  die.  De set bestaat uit een:

  • Map met een stappenplan en signaleringskaarten van de negen meest voorkomende symptomen tijdens de palliatieve fase
  • Map met algemene informatie (palliatieve zorg, zorg in de stervensfase , dementie) en achtergrondinformatie over negen zorgproblemen
  • Scheurblok met werkbladen
  • Instructiekaart ‘Aan de slag’

De methode wordt gebruikt door verzorgenden in verpleeg-en verzorgingshuizen, de thuiszorg en hospices;  in de directe zorg aan zorgvragers en ter voorbereiding van interdisciplinair overleg. 


Pauze en informatiemarkt

 

Deelsessies; Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 2)

 

4. Pro actieve zorgplanning

Jenske Geerling, verpleegkundig specialist palliatieve zorg UMCG, of
Gertruud van der Werff, verpleegkundig consulent en verpleegkundig specialist i.o. Martini Ziekenhuis
Doelgroep; huisartsen en specialiste ouderengeneeskunde

De zorg voor patiënten met een beperkte levensverwachting ten gevolge van ongeneeslijke kanker of vergevorderde stadia van chronische aandoeningen wordt steeds belangrijker. Als huisarts en specialist ouderengeneeskunde hebt u een rol in het identificeren van palliatieve patiënten. De indicatorenkaart pro actieve zorgplanning biedt houvast bij het markeren van de palliatieve fase en het in kaart brengen van alle relevante lichamelijke, psychosociale en existentiële problemen. Door deze problemen tijdig met de patiënt te bespreken kan pro actief behandeling en  zorg afgesproken worden.

 

5a.  Drachten: Zorgpad Stevensfase
door Anneke Dekkers, adviseur Productontwikkeling
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en verzorgende

Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en een evaluatie-instrument in 1 voor het leveren van goede palliatieve zorg in de laatste dagen van het leven.  Het is een  hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de samenwerking tussen hulpverleners en de communicatie met de patiënt en de naaste(n) te waarborgen. In de laatste dagen komen alle dimensies van palliatieve zorg intensief samen. Ook in deze allerlaatste levensfase gaat het niet alleen om verlichten van fysieke symptomen; er is tevens aandacht voor vragen op psychisch, sociaal en existentieel gebied. Voor naasten is het belangrijk dat ze weten wat ze kunnen verwachten zowel voor als na het overlijden. Goed verloop van het sterfbed van een dierbare zal hen helpen in de verwerking van het verlies in de periode erna. Voor zorgverleners is het in deze fase niet altijd eenvoudig om de zorg op het juiste moment en op de juiste manier te verlenen en ook onderling goed af te stemmen. Het Zorgpad Stervensfase is hierbij een waardevol hulpmiddel. Het is bruikbaar in elke setting waar zorg voor stervenden aan de orde is: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices en n in de 1e lijn. De zorg is omschreven in de vorm van doelen. 

 

 
5b. Assen: Sterven op de eigen manier
Jacqueline Tijhaar , trainer STEM
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

Sterven is nog altijd een onderwerp waarover we zo min mogelijk of op een wat onhandige, manier praten (TNS NIPO, 2008).  Als zorgverlener ondervind je daarbij soms ook een vorm van ‘communicatieverlegenheid’ of gedrag op de ‘automatische piloot’; dat wil zeggen een aangeleerde benaderwijze zonder ‘aanzien des persoon’.

De STEM-inspiratiecyclus is een traject voor deskundigheidsbevordering en bewustwording voor zorgprofessionals en leidinggevenden in de palliatieve zorg. Hierin leert de zorgverlener om met inzet van de eigen normen en waarden patiënten  te ondersteunen bij het vinden en volgen van het laatste levenspad.  De STEM-inspiratiecyclus doorbreekt  patronen door:  een  eye-opener te zijn voor deelnemers wanner zij ervaren hoe divers de houding tegenover sterven kan zijn. En door in teamverband benaderingen te leren die meteen de volgende dag praktisch, concreet en met snel effect toepasbaar zijn.  Benieuw naar uw eigen manier van denken over sterven?

 

6. Palliatieve thuiszorg (PaTz-groep)
Florien van Heest, huisarts en consulent palliatieve zorg
Doelgroep; huisarts, verpleegkundige 1e lijn

PaTz, de afkorting voor Palliatieve Thuiszorg, is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren. Huisartsen en wijkverpleegkundigen komen elke twee maanden bij elkaar om cliënten in de palliatieve fase in kaart te brengen,

te bespreken en op te nemen in een palliatief zorgregister. Samen stellen ze een zorgplan op waarbij de wensen van de patiënt en zijn omgeving centraal staan.

De Patz-groep heeft tot doel:

  • Betere samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige in de palliatieve thuiszorg.
  • Tijdige identificatie van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en opname in
    een palliatief zorgregister.
  • Het maken en uitvoeren van een op de behoeften van de patiënt gebaseerd zorgplan.

 

Praktisch betekent deze manier van werken dat alle gegevens van de patiënten in een Excelsheet staan dat besproken wordt in de PaTz-groep. Deze manier van werken zorgt ervoor dat patiënten die palliatieve zorg krijgen altijd snel en goed kunnen worden geholpen. En het voorkomt problemen in de overdracht. Het overleg tussen huisarts en wijkverpleging wordt ondersteund door een consulent palliatieve zorg.

 

Afsluiting + borrel

30 september 2014

 

Locatie middagbijeenkomst: (13.30 - 16.30 uur 2014)

Karmelklooster Drachten

Burg. Wuiteweg 162

9203 KP  DRACHTEN

(bij gebruik van navigatiesysteem kunt u het beste ‘Sparrehoek’ als bestemming intoetsen)

 

Locatie avondbijeenkomst: (18.30 - 21.30 uur)

Hotel Van der Valk Assen

Balkenweg 1

9405 CC  ASSEN

Kosten
Deelname is gratis.
Aan dit symposium kunnen maximaal 100 deelnemers deelnemen.

Accreditatie
De bijeenkomst is geaccrediteerd met 3 punten voor bovengenoemde doelgroepen.

 

Marian Snuverink: 088 – 2345558 (m.snuverink@iknl.nl) of Mirjam Jansen (mirjam.jansen@iknl.nl)

volg ons: