Invitational conference: Start van een Platform voor versterken klinisch/translationeel wetenschappelijk (hemato)oncologisch onderzoek in Nederland

DCCG, BOOG, en HOVON hebben samen met IKNL en ondersteund door KWF Kankerbestrijding het initiatief genomen om een plan te ontwikkelen voor een samenwerkingsverband voor alle onderzoeksgroepen om het onderzoeker-geïnitieerd klinisch (hemato)oncologisch onderzoek in Nederland een impuls te geven.
De doelstelling is om door het opzetten van een goede centrale infrastructuur, dit onderzoek beter te faciliteren, waardoor er meer en nog beter onderzoek op efficiëntere wijze kan worden opgezet en uitgevoerd. Het plan beoogt nadrukkelijk een behoud van autonomie van alle onderzoeksgroepen en betere facilitering van de opzet en uitvoering van het onderzoek. Hierbij wordt in eerste instantie ingezet op capaciteitsvergroting en kwaliteitsverbetering van de drie pijlers statistiek en methodologie, kwaliteitsborging via een gezamenlijk monitoring model, en trialmanagementondersteuning voor onderzoeksgroepen die dat nu missen.

Voor wie
Uitgenodigde vertegenwoordigers van nationale (hemato)oncologische onderzoeksgroepen. (Heeft u geen uitnodiging ontvangen en ben u wel geïnteresseerd, stuur dan een mail naar trialbureau@iknl.nl).

Resultaat
De initiatiefnemers willen met alle onderzoeksgroepen de handen ineen slaan om de diverse belemmeringen gezamenlijk adequaat het hoofd te bieden, zodat studies sneller opgestart en afgerond kunnen worden. Het uiteindelijke doel is een snellere implementatie van nieuwe interventies en diagnostiek, en daardoor een betere prognose en een betere kwaliteit van leven van de kankerpatiënt.

Op de conferentie wordt het plan gepresenteerd en wordt deelnemers gevraagd om hun feedback. 

Inschrijven
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan trialbureau@iknl.nl. Vermeld duidelijk uw naam, functie en organisatie.
Het plan ‘Roadmap voor een infrastructuur voor onderzoeker-geïnitieerd (hemato)oncologisch onderzoek in Nederland’ opgesteld door prof. dr. C.J.A. Punt (voorzitter DCCG), prof. dr. E. van der Wall (voorzitter BOOG), dr. A.E. van Leeuwen-Stok (directeur BOOG), prof. dr. J.J. Cornelissen (voorzitter HOVON) en prof. dr. P.C. Huijgens (voorzitter IKNL) wordt gepresenteerd en deelnemers wordt gevraagd om hun input om het plan te versterken. Deelnemers aan de invitational conference krijgen na afloop het gepresenteerde plan mee.
 

datum
woensdag 4 november 2015,
13:00 – 16:00 uur
 
locatie
Jaarbeurs MeetUp (Beatrixgebouw)
Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht
routebeschrijving
Deelname aan de conferentie geschied op uitnodiging en is kosteloos
Voor meer informatie kunt u zich per mail wenden tot trialbureau@iknl.nl.
Versterken klinisch/translationeel wetenschappelijk (hemato)oncologisch onderzoek in Nederland 
 
Samenwerking oncologische onderzoeksgroepen
Drie onderzoeksgroepen, BOOG, HOVON en DCCG hebben in samenwerking met IKNL en ondersteund door KWF Kankerbestrijding een plan voor een samenwerkingsplatform geschreven met als titel ‘Roadmap voor de ideale infrastructuur voor onderzoeker-geïnitieerd (hemato)oncologisch onderzoek in Nederland’. De initiatiefnemers willen dit plan delen met alle oncologische onderzoeksgroepen die in Nederland actief zijn op het gebied van klinisch wetenschappelijk en translationeel onderzoek naar kanker. Doel van de bijeenkomst waarvoor u bent uitgenodigd is het plan te presenteren en feedback daarop te krijgen vanuit de andere onderzoeksgroepen.

Onderzoek onder druk
Nederland kent vele multidisciplinaire en tumorspecifieke onderzoeksgroepen en population-based registraties die zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en kwaliteit van leven van patiënten met kanker. Het klinisch/translationeel wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland wordt verricht heeft in de loop der jaren een uitstekende reputatie opgebouwd. De uitkomsten van dit onderzoek heeft vele malen bijgedragen aan het ontwikkelen van nieuwe zorgstandaarden en staat dan ook niet ter discussie. Dat neemt niet weg dat door onderzoekers geïnitieerde studies in toenemende mate onder druk staan. Dit is onder meer toe te schrijven aan de enorme werkbelasting, teruglopende financieringsmogelijkheden, oplopende onderzoekskosten en toenemende complexiteit van wet- en regelgeving bij de uitvoering van klinisch onderzoek en registratie van data. Hierdoor wordt de vooruitgang van kankeronderzoek substantieel belemmerd.

Structurele samenwerking en ondersteuning
De initiatiefnemers willen met alle onderzoeksgroepen de handen ineen slaan om de diverse belemmeringen gezamenlijk adequaat het hoofd te bieden zodat studies sneller opgestart en afgerond kunnen worden. Het uiteindelijke doel is een snellere inplementatie van nieuwe interventies en diagnostiek, en daardoor een betere prognose en een betere kwaliteit van leven van de kankerpatiënt. In een structureel samenwerkingsverband waarbij kennis, kunde en menskracht met elkaar worden gedeeld, komt dit ten goede aan de kwaliteit en efficiëntie van de wetenschappelijke studies. Het initiatief beoogt betere facilitering van de opzet en uitvoering van het onderzoek waarbij in eerste instantie ingezet wordt op capaciteitsvergroting en kwaliteitsverbetering van de drie pijlers statistiek en methodologie, kwaliteitsborging via een gezamenlijk monitoring model, en trialmanagementondersteuning voor onderzoeksgroepen die dat nu missen. Daarnaast is het de bedoeling dat het platform gaat samenwerken met en fungeren als nationaal aanspreekpunt voor de diverse partijen die betrokken zijn bij wetenschappelijk oncologisch onderzoek zoals beroepsverenigingen, KWF Kankerbestrijding, verzekeraars, Dutch Clinical Trial Foundation (DCTF), Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure (BBMRI), farmaceutische industrie, vertegenwoordigers van patiënten en de overheid. Een dergelijke samenwerking draagt bij aan een solide positionering van het oncologisch onderzoek, zowel nationaal als internationaal.

Initiatiefnemers
Het plan ‘Roadmap voor een infrastructuur voor onderzoeker-geïnitieerd (hemato)oncologisch onderzoek in Nederland’ is opgesteld door : prof. dr. C.J.A. Punt (voorzitter DCCG), prof. dr. E. van der Wall (voorzitter BOOG), dr. A.E. van Leeuwen-Stok (directeur BOOG), prof. dr. J.J. Cornelissen (voorzitter HOVON) en prof. dr. P.C. Huijgens (voorzitter IKNL).

Meer informatie
Over het ‘Initiatief Platform Infrastructuur Nationale Oncologische Onderzoeksgroepen’ en de invitational conference is meer informatie verkrijgbaar bij het IKNL trialbureau; trialbureau@iknl.nl ; tel. 088 235 6500 of via een van de initiatiefnemers.

volg ons: