4-daagse Masterclass spiritualiteit in de palliatieve zorg

Een multidisciplinair programma gericht op professionele zorgverleners met praktijkervaring in de palliatieve zorg; voor geestelijk verzorgers, artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en leidinggevenden met praktijkervaring in de palliatieve zorg.

Reguliere gezondheidszorginstellingen verrichten al sinds jaar en dag zorg aan bewoners, patiënten en hun naasten rondom het levenseinde. Binnen en vanuit hospice(unit)s en oncologische centra kende de palliatieve zorg in Nederland de afgelopen jaren een razendsnelle ontwikkeling. Steeds meer wordt gezien dat de inzichten, die daar ontwikkeld zijn, ook toepasbaar zijn bij mensen die gaan overlijden als gevolg van andere aandoeningen dan kanker. De palliatieve zorgbenadering krijgt daardoor meer aandacht vanuit zowel professionele zorgverleners als van hun organisaties.

In het kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg hebben overheid, zorgaanbieders, en patiëntenorganisaties zich gecommitteerd aan een verbeterprogramma voor de jaren 2014-2020. Het programma daagt uit tot verbeterprojecten waarbij drie activiteiten gecombineerd worden: onderzoek, onderwijs en implementatie.

Daarbij is aandacht voor de dimensies leven, lijden, sterven en rouwen op zowel fysiek, psychisch, sociaal als spiritueel vlak. Aandacht voor spiritualiteit is daarmee een verantwoordelijkheid van alle zorgverleners in hun contact met patiënten, bewoners of cliënten die geconfronteerd worden met hun levenseinde. 

Deze multidisciplinaire masterclass is enerzijds gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden en biedt anderzijds een vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk en organisatie van de deelnemers. Dit zodat zingeving en spiritualiteit zichtbaar worden gemaakt in de cultuur en in het beleid van (zorg)organisaties.

1. Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning cq. begeleiding van spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers. 

2. Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk en organisatie: directe collega's (artsen, verpleging en andere disciplines) als naar de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en  beleid van de organisatie).

Het programma wordt geleid door: 

Joep van de Geer, geestelijk verzorger, consulent en onderzoeker spirituele zorg in de palliatieve zorg in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). 

Overige docenten:

* Marinus van den Berg, geestelijk verzorger in hospice Cadenza Rotterdam en auteur van diverse boeken op het gebied van palliatieve zorg en spiritualiteit.

* Jan Willem Uringa, geestelijk verzorger Medisch Centrum Leeuwarden

* Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg en spiritualiteit aan de Universiteit voor Humanistiek en auteur van de Richtlijn Spirituele zorg

* Ruthmarijke Smeding, internationaal expert op het gebied van scholing en ontwikkeling in de palliatieve zorg

* Erhard Weiher, geestelijk verzorger aan het universitair ziekenhuis in Mainz en auteur van diverse boeken over spiritualiteit in de zorg. Weiher kreeg voor zijn werk in najaar 2006 een eredoctoraat van de Universiteit van Mainz aangeboden.

* Yvette van der Linden, radiotherapeut aan het Leids UMC en voorzitter Expertisecentrum Palliatieve Zorg West-Nederland

* Frans Baar, specialist ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg. 

* Saskia Theunissen, oncologieverpleegkundige, hoogleraar hospicezorg, voorzitter Expertisecentrum palliatieve zorg UMC Utrecht en directeur academisch Hospice Demeter.

8 februari t/m 11 februari 2016 (+ terugkomdag 21 september 2016)

De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 LS Zenderen www.zwanenhof.nl
€ 1650,-- (inclusief cursusmateriaal, 3 x logies/ontbijt, 4x lunch, 3x avondmaaltijd) 

Voor de hele cursus en de huiswerkopdrachten. Voor geestelijk verzorgers (inclusief de terugkomdag) geaccrediteerd door de VGVZ. Voor artsen (ABAN) 38 punten. Voor overige disciplines zal accreditatie aangevraagd worden bij de desbetreffende beroepsverenigingen cq. accrediterende instanties. 

maximaal aantal deelnemers: 24

Nadere informatie met betrekking tot het programma volgt op de inschrijving. 

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met: de heer J. van de Geer, geestelijk verzorger MCL, email: j.v.d.geer@znb.nl

volg ons: