nieuws


nieuws over onderzoek

 • Frequent voorkomende complicaties na chirurgie, zoals naadlekkage, (buik)sepsis en overmatig bloedverlies, hebben bij patiënten met dikkedarmkanker ernstige gevolgen voor de uitkomsten op korte en lange termijn. Die conclusie staat te lezen in een publicatie van Anne Breugom (LUMC) en collega’s op basis van een studie in vijf ziekenhuizen in West-Nederland. De studie bevestigt de langdurige effecten van chirurgische complicaties die onder meer leiden tot een verminderde 1-jaarsoverleving, daling van de algehele 5-jaarsoverleving en toegenomen kans op recidieven bij deze patiënten.
  Lees meer
 • Slechts een derde van de oudere patiënten (70 jaar en ouder) met stadium III dikkedarmkanker krijgt adjuvante chemotherapie. Dat blijkt uit een studie van IKNL-onderzoeker Felice van Erning en collega’s, waarin de intensiteit en toxiciteit van een aantal systemische behandelingen is onderzocht bij ouderen. Zo wordt CAPOX (capecitabine & oxaliplatin) geassocieerd met meer graad III-IV toxiciteiten in vergelijking met CapMono (monotherapie met capecitabine) met als gevolg dat oudere patiënten die CAPOX krijgen vaker hun behandeling (moeten) afbreken. Deze uitkomsten leveren nieuwe inzichten op voor het bespreken van de voor- en nadelen van behandelopties bij oudere patiënten.
  Lees meer
 • Patiënten met gemetastaseerde alvleesklierkanker die palliatieve systeemtherapie krijgen in een medisch centrum met een hoog behandelvolume hebben een betere overleving. Dat blijkt uit een studie van Nadia Haj Mohammad (AMC) en collega’s. De bevindingen liggen in lijn met publicaties over pancreaschirurgie, waarin een relatie tussen volume en uitkomst wordt beschreven. In de discussie gaan de onderzoekers in op een aantal beperkingen van deze population-based studie, waardoor er nog geen aanbevelingen voor de klinische praktijk gedaan kunnen worden.
  Lees meer
 • Ziekenhuizen in de regio Leiden/Den Haag hebben aan de hand van de PRISMA-analyse onderzoek gedaan naar de oorzaken van sterfte van sommige patiënten met longkanker na chirurgie. In de regio Rotterdam Rijnmond/Westland waar ook een PRISMA-analyse is uitgevoerd, blijkt dat de zorg voor patiënten met ovariumkanker beter kan. Beide analyses zijn uitgevoerd onder begeleiding van IKNL en bracht van een aantal sterftegevallen en casussen van overleden patiënten belangrijke behandelverschillen aan het licht. Op basis van de resultaten zijn maatregelen genomen ter verbetering van de zorg. De resultaten staan deze week gepubliceerd in Medisch Contact.
  Lees meer
 • De toenemende onderverdeling binnen verschillende kankersoorten vraagt om een nieuwe manier om patiënten te includeren in wetenschappelijke studies. Dit is één van de redenen waarom gestart is met het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC), een observationele cohortstudie waarin alle patiënten met een colorectaal carcinoom geïncludeerd gaan worden. Doelstelling van PLCRC is het faciliteren van zowel nationaal als internationaal onderzoek om de uitkomsten van patiënten met een colorectaal carcinoom verder te verbeteren.
  Lees meer
 • Infectie met humaan papilloma virus (HPV) kan kanker veroorzaken, maar niet elk virustype dat in kanker wordt gevonden, brengt een gelijkwaardig kankerrisico met zich mee. Dat blijkt uit het proefschrift ‘The Road in HPV-Induced Keratinocyte Eternity: Molecular Characterization of HPV-Type Dependent In Vitro Immortalization’ waarop Denise Schütze (datamanager A bij IKNL) donderdag 19 mei promoveert aan de VU in Amsterdam. Om het verschil in kankerrisico te onderzoeken ontwikkelde de promovenda nieuwe modelsystemen door verschillende HPV-types in te brengen in huidcellen.
  Lees meer
 • Op 28 april 2016 verscheen er een reactie op het artikel van Saadatmand et al. in het NTvG. De hoofdboodschap is dat ook nu het stadium van borstkanker bij diagnose een belangrijke rol speelt in de overleving. Daarnaast wordt beschreven dat borstsparende therapie gunstiger lijkt dan borstamputatie en worden de beperkingen van observationale studies benoemd. De reactie van Liefers en Bastiaannet richt zich verrassend genoeg vooral op een andere studie: Borstsparende therapie versus mastectomie (van Maaren et al.). De NTvG-lezer kan dit commentaar op dit moment niet volledig in perspectief plaatsen, omdat deze studie nog niet is gepubliceerd. Vooruitlopend op de publicatie in Lancet Oncology daarom een verduidelijkende inhoudelijke reactie.
  Lees meer
 • In Nederland krijgen 14.000 patiënten per jaar te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker hebben. Omgerekend komt dat neer op 17% van de totale incidentie van kanker in Nederland. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Surveillance of rare cancers’ waarop IKNL-onderzoeker Jan Maarten van der Zwan 20 mei 2016 promoveerde aan de Universiteit Twente. Van de 260 gedefinieerde vormen van kanker trof hij 223 (86%) zeldzame vormen aan in Nederland. In Europa gaat het om gemiddeld 541.000 nieuwe patiënten per jaar. Volgens de promovendus onderstrepen deze bevindingen voor het eerst de omvang van zeldzame kanker in Europa, maar ook dat onderzoek naar deze zeldzame vormen van kanker mogelijk is door internationale samenwerking en uitwisseling van data.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: