VIOZ-fonds biedt subsidie voor verbeteren integrale, oncologische zorg

21-09-2018
Het VIOZ-fonds van Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg biedt subsidiemogelijkheden voor de (co)financiering van kleinschalige projecten die gericht zijn op de verbetering van de integrale, oncologische zorg in Nederland. In overleg met IKNL heeft het VIOZ-fonds de komende beleidsperiode gekozen voor het thema ‘Cancer Survivorship’ en projecten gericht op het verbeteren van integrale zorg in samenwerking met patiëntenorganisaties. 

Bij ‘Cancer Survivorship’ gaat het om projecten die een bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen met en na kanker. Te denken valt aan acties gericht op de vier thema’s van de in 2017 gestarte Taskforce Cancer Survivorship: late (medische) effecten, psychosociale en/of fysieke effecten, werkhervatting en verzuim en organisatie van survivorship-zorg. Nieuw is dat het VIOZ-fonds de komende twee jaar ook projecten wil financieren gericht op het verbeteren van de integrale, oncologische zorg die worden opgezet in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties.

Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg (VIOZ) is een voortzetting van de samengevoegde 'goede doelen fondsen' die voorheen (bijna) elk integraal kankercentrum had voor de fusie tot IKNL. Vergelijkbaar met deze voormalige steunfondsen heeft
stichting VIOZ als doelstelling het bevorderen van de kwaliteit van de integrale, oncologische zorg. De stichting stelt financiële middelen beschikbaar om projecten en activiteiten te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het bereiken van dit doel. 

Samenwerking met IKNL

Stichting VIOZ werkt nauw samen met IKNL, onder andere door de benoeming van een bestuurslid op bindende voordracht door de raad van toezicht van IKNL en door het leveren van een ambtelijk secretaris. Onlangs zijn nadere afspraken gemaakt over de verdere invulling van de samenwerking tussen beide organisaties. IKNL adviseert VIOZ bij het bepalen van speerpunten en desgewenst ook bij de inhoudelijke evaluatie van aanvragen. Ook brengt IKNL de VIOZ-subsidiemogelijkheden onder de aandacht van zorgprofessionals en verzamelt aanvragen voor VIOZ.

Thema: Cancer Survivorship 

Het VIOZ-bestuur heeft voor de komende beleidsperiode, in overleg met IKNL, gekozen voor onderwerpen die aansluiten bij de in 2017 gestarte Taskforce Cancer Survivorship. Enkele voorbeelden zijn:

 • Tumorspecifieke (na)zorg zoals het ontwikkelen / implementeren van interventies voor tumorspecifieke (late) gevolgen. Deze activiteiten worden gesteund door de tumorteams van IKNL.
 • Leeftijdsspecifieke (na)zorg, zoals zorg die specifiek gericht is op jongeren of ouderen, bijvoorbeeld signaleren van en/of interveniëren op kwetsbaarheid van oudere patiënten.
 • Toegankelijk maken van evidence-based e-health applicaties gericht op herstelzorg en zelfmanagement, zoals projecten / activiteiten gericht op duurzame en overkoepelende infrastructuur van e-health applicaties (financiën, ICT, beheer).

Criteria

Projecten die binnen het thema ‘Cancer Survivorship’ vallen, kunnen als subsidieaanvraag worden ingediend. VIOZ behoudt zich daarnaast de ruimte voor om goede projectvoorstellen (die passen binnen de criteria, maar niet binnen dit thema vallen) voor subsidie in aanmerking te laten komen. Het project / activiteit dient te voldoen aan de volgende criteria:
 • gericht op integrale oncologische zorg;
 • geïnitieerd door zorgprofessionals;
 • wordt inhoudelijk gesteund door IKNL;
 • komt niet of slechts ten dele in aanmerking voor financiering vanuit reguliere subsidies / fondsen;
 • betreft geen grootschalige wetenschappelijke onderzoek; pilotstudies echter die voorafgaan aan grotere (onderzoeks)projecten komen wel voor financiering in aanmerking;
 • is gericht op duurzaamheid; dat wil zeggen dat het project (landelijk) opschaalbaar is en zo mogelijk aansluit bij bestaande infrastructuur, zoals gerenommeerde aanbieders van scholingen en e-health applicaties.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een aanvrager na afronding van het project, naast de algemene gestelde criteria, ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de resultaten van het project worden in daarvoor relevante gremia van onder andere IKNL (werkgroepen, symposia, taskforce, tumorteams) gepresenteerd en/of gedeeld;
 • de in het project ontwikkelde producten/diensten komen vrij beschikbaar.

Versterking positie verpleegkundigen, paramedici en patiëntvertegenwoordigers

VIOZ heeft een apart fonds ingesteld om activiteiten te ondersteunen die effectief bijdragen aan het bevorderen van de deelname en versterking van de positie van verpleegkundigen, paramedici en patiëntvertegenwoordigers aan oncologische projecten en multidisciplinaire gremia. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan deskundigheidsbevordering.

Aanvraagprocedure

Voor het indienen van subsidieverzoeken voor projecten zijn er per jaar twee aanvraagmomenten: in het voorjaar (deadline 1 april) en in het najaar (deadline 1 november). Aanvragen kunnen rechtstreeks worden ingediend bij de ambtelijk secretaris  van stichting VIOZ. Aanvullende informatie is te vinden in het document Procedure subsidieaanvragen en het aanvraagformulier projecten.

Aan het aanvragen van subsidie voor deskundigheidsbevordering is geen deadline verbonden. Het
aanvraagformulier deskundigheidsbevordering kan rechtstreeks worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van stichting VIOZ.

volg ons: