Neuro-oncologie

Neuro-oncologie omvat zowel primaire hersentumoren als hersenmetastasen. Primaire hersentumoren zijn relatief zeldzaam. Deze ontstaan onder andere uit het hersenweefsel en de hersenvliezen. Gliomen, de grootste groep primaire tumoren uit het hersenweefsel, zijn meestal kwaadaardig. Op basis van het celtype en moleculaire eigenschappen zijn verschillende soorten gliomen te onderscheiden. Het glioblastoom is de meest voorkomende vorm en heeft helaas ook de slechtste prognose. 

Samenwerking
IKNL werkt nauw samen met experts (wetenschappelijke verenigingen, beroepsgroepen en patiëntenorganisaties) om te streven naar zo hoogwaardig mogelijke zorg voor patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. Een belangrijk onderdeel is het registreren van tumoren in de Dutch Brain Tumour Registry (DBTR), het aanbieden van periodieke rapportages en voorstellen voor verbetertrajecten. 

De samenwerking tussen zorgprofessionals en IKNL op het gebied van neuro-oncologie is niet nieuw. Zo bestaat er een langdurige samenwerkingsverband tussen IKNL en de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO), een multidisciplinaire werkgroep gericht op diagnostiek, behandeling, zorg en onderzoek van patiënten met een neuro-oncologische aandoening.  IKNL is ook betrokken bij de diverse richtlijnwerkgroepen (gliomen, hersenmetastasen, leptomeningeale metastasen, spinale epidurale metastasen, en zeldzame tumoren). 

Daarnaast zijn er banden met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. De LWNO heeft aan de hand van een inventarisatie van wensen onder patiënten kwaliteitscriteria opgesteld voor diagnose, behandeling en begeleiding van patiënten met een hersentumor. De werkgroep Kwaliteitscriteria gliomen heeft deze criteria in 2014 getoetst aan de klinische praktijk. Begin 2017 staat er een nieuwe evaluatie gepland. Meer informatie: Optimale zorg bij hersentumoren (Oncologica. 2015 32(4):38-41).

Incidentie en prevalentie
In Nederland wordt elk jaar bij circa 1.300 patiënten een kwaadaardige, primaire hersentumor ontdekt. De verdeling tussen mannen en vrouwen is ongeveer 60/40. De piek qua incidentie ligt tussen het 50ste en 75ste levensjaar. De prevalentie van hersentumoren ligt rond de 3.300.

Gliomen
Jaarlijks krijgen ongeveer 1.100 volwassen patiënten de diagnose glioom. De prognose van deze patiënten is vooral afhankelijk van de graad van de tumor. Van de mensen met een laaggradig glioom is ruim 80% twee jaar na diagnose nog in leven, terwijl dit ongeveer de helft is onder patiënten met een hooggradige ziekte. Glioblastoom, het meest voorkomende type, heeft de slechtste prognose met een 2-jaarsoverleving van circa 15% (Ho, 2014). De mediane overleving van patiënten met een glioom is de afgelopen jaren toegenomen. Dit lijkt vooral samen te hangen met de introductie van nieuwe behandelingen, waaronder het gelijktijdig geven van adjuvante chemotherapie én radiotherapie na chirurgie.

Meningeomen
Meningeomen ontstaan vanuit de hersenvliezen en zijn naast gliomen de meest voorkomende maligniteit in de neuro-oncologie. Ze beslaan tussen de 13-26% van alle primaire (symptomatische) hersentumoren. In tegenstelling tot gliomen zijn meningeomen veelal goedaardig van karakter.

Hersenmetastasen 
Het optreden van hersenmetastasen is de meest voorkomende neurologische complicatie bij patiënten met solide tumoren (long- en mammacarcinoom, melanoom). Ongeveer 10-30% van de patiënten die te maken krijgen met een gemetastaseerde, solide tumor ontwikkelen ook hersenmetastasen. 

Zowel primaire hersentumoren als metastasen in de hersenen kunnen ernstige en invaliderende klachten veroorzaken en hebben daardoor een grote impact op het dagelijks functioneren van patiënten en hun naasten. Behandeling is dan ook vaak gericht op controle en behandeling van symptomen. 

Registeren
De Dutch Brain Tumour Registry heeft als doelstelling de zorg voor patiënten met een neuro-oncologische aandoening inzichtelijk te maken. Deze registratie is in 2014 gestart met het verzamelen van extra gegevens over gliomen aanvullend op de basisset van de NKR. Naast informatie over het zorgtraject van patiënten met een hersentumor gaat het hierbij bijvoorbeeld om gegevens over terugkeer van de ziekte, ziekteprogressie, bestraling- en toedieningsschema’s en biomarkers. Er vinden voorbereidingen plaats om vanaf 2016 ook aanvullende gegevens te verzamelen over meningeomen en hypofysetumoren.

 • Itemset gliomen

 • Rapporteren
  Op basis van data uit de Dutch Brain Tumour Registry / NKR wordt ieder jaar een landelijke rapportage opgesteld en aangeboden aan zorginstellingen om gedetailleerd inzicht te geven in de door hen geleverde zorg. De inhoud en vorm van de rapportages bevindt zich in een conceptfase en zal in overleg met de betrokken partijen nader worden ingevuld.

  Verbeteren
  De werkgroep Dutch Brain Tumour Registry wil de zorg voor patiënten met een neuro-oncologische aandoening inzichtelijk maken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteitsbewaking en verbetering van de zorg voor deze patiënten. Daarnaast staat er een inventarisatie gepland naar de toepassing van kwaliteitscriteria in ziekenhuizen die naar verwachting nieuwe inzichten gaat opleveren voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.

  Regelen
  IKNL werkt samen met de werkgroep Dutch Brain Tumour Registry aan de uitbreiding van de registratie van meningeomen en hypofysetumoren. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met zorgprofessionals over de inhoud en het format van de DBTR-rapportages.

  Contact 
  Meer informatie over de registratie en onderzoek naar neuro-oncologische tumoren is verkrijgbaar bij Vincent Ho (teamleider NKR-analyse), Ria de Peuter (adviseur oncologische zorg) of Gitty Jaanen (adviseur registratie en onderzoek).

  Nieuwsbrieven
  U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.


  informatie
  Vragen? Neem contact op met IKNL
  t 088 234 60 00

  volg ons: