richtlijnen

IKNL richt zich bij richtlijnen voor de oncologische zorg op drie aandachtsgebieden:
  • ontwikkeling
  • implementatie
  • evaluatie
Richtlijnen zijn geen doel op zich maar een middel voor kwaliteitsverbetering.

99% van de zorgprofessionals is bekend met de oncologische richtlijnen en gebruikt deze vooral voor besluitvorming en als professioneel referentiekader. Dit blijkt uit IKNL-onderzoek onder een steekproef van 1.443 respondenten.

Belangrijk is het meten van het effect op de kwaliteit van de zorg na invoering en gebruik van de richtlijn.

Ontwikkeling
De set richtlijnen voor de oncologische zorg is compleet. Landelijke multidisciplinaire werkgroepen en wetenschappelijke verenigingen monitoren de actualiteit van de richtlijnen. Hierbij ligt de focus op herziening van de hele richtlijn (revisie) of op onderdelen (modulaire revisie). Revisie heeft de volgende voordelen:
  • een compleet revisietraject is niet nodig
  • de richtlijn blijft actueel
  • korte doorlooptijd
  • inzicht in kennislacunes vertaald in aanbevelingen voor nader onderzoek
Implementatie
Implementatie van richtlijnen is maatwerk. Afhankelijk van de behoefte bij de professional, afdeling of instelling zorgt IKNL voor:

Evaluatie
Effecten op de kwaliteit van zorg zijn nog weinig zichtbaar. Om die reden evalueert IKNL de richtlijn met behulp van gegevens uit de IKNL-kankerregistratie. Zo verkrijgt u informatie over het effect van de richtlijn op de kwaliteit van zorg. De resultaten van deze studies zijn aanleiding voor verbeteringen, het scherper stellen van normen of de herziening van een richtlijn.

Samenwerking
Richtlijnontwikkeling gebeurt op basis van de meest recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur gecombineerd met kennis en ervaring van patiënten en professionals. IKNL voert overleg over samenwerking in richtlijnontwikkeling en -implementatie met:
  • wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen,
  • internationale partijen zoals SIGN (Schotland) en KCE (België)
  • het internationale richtlijnennetwerk ‘G-I-N’ (Guidelines International Network)
Richtlijnendatabase
IKNL en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten ontwikkelden de landelijke richtlijnendatabase  in opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit.
Op www.richtlijnendatabase.nl staan in eerste instantie alle tweedelijns medisch specialistische richtlijnen. De oncologische richtlijnen worden geleidelijk over gezet naar de Richtlijnendatabase.

U kunt alle richtlijnen nog steeds online raadplegen via Oncoline. Meer informatie vindt u in de folder Richtlijnen: 'basis voor kwaliteit’.
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: