zorgpaden

U wilt patiënten in de regio uitstekende diagnostiek aanbieden, waarbij gekeken is naar een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare apparatuur? En u wilt (eenduidige) afspraken maken met huisartsen over de verwijzing van patiënten naar de ziekenhuizen in de regio? Of u wil de variatie in zorg en behandeling tussen ziekenhuizen in uw regio inzichtelijk en bespreekbaar maken? Mogelijk zijn er ambities om samenwerkingsafspraken te maken over de behandeling en deze vast te leggen en te implementeren via een transmuraal en regionaal zorgpad?  

IKNL kan u helpen inzicht te krijgen in de zorg en behandeling voor één of meer tumortypen in uw ziekenhuis en van de ziekenhuizen in uw regio gezamenlijk met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR)*. Het doel hiervan is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van transmurale en regionale zorgpaden (met meerdere ziekenhuizen) en het stimuleren van het maken van adequate (regionale) afspraken ten gunste van de kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten. 

Integraal oncologisch zorgpad 

Oncologische zorgprocessen zijn complex. Dit komt omdat diverse disciplines, afdelingen en organisaties in de eerste, tweede en derde lijn betrokken zijn. De vele overdrachtsmomenten maken de zorg kwetsbaar. Goede organisatie van de zorg is daarom nodig. Een integraal oncologisch zorgpad en adequate samenwerkingsafspraken dragen bij aan een continu zorgproces van de hele keten waarbij overdrachtsmomenten naadloos op elkaar aansluiten. 

Actuele IKNL formats

Voor de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad in uw eigen instelling en samenwerkende instellingen, heeft IKNL formats voor colorectaal-, prostaat-, long- en verdenking perihilair cholangiocarcinoom en een niet-tumorspecifiek format (versies 2017) en voor mamma- en ovariumcarincoom (versies 2016) (zie www.iknl.nl/shop). Deze formats kunnen helpen bij het ontwikkelen van een transmuraal en regionaal zorgpad voor de oncologische zorg, waarbij een zorgpad een goed middel kan zijn om samenwerkingsafspraken vast te leggen. Daarnaast is een handleiding beschikbaar hoe je stapsgewijs met meerdere instellingen een transmuraal en regionaal zorgpad kunt ontwikkelen, implementeren en evalueren. 

Aanbod op maat

Afhankelijk van de behoeften ontwikkelt IKNL samen met u een aanbod op maat. 
Hierbij kunt u denken aan combinaties van de volgende mogelijkheden: 

• Nulmeting voor het verkrijgen van inzicht in prestaties van huidige (regionale) zorgpad, met behulp van data uit de Nederlandse KankerRegistratie (NKR).
• Objectief verzamelen van input voor het maken van een regionaal zorgpad. 
• Advies bij de totstandkoming van een stroomschema, het maken van samenwerkingsafspraken en beschrijving van het regionale zorgpad. 
• Uitvoeren van een evaluatie van het zorgpad met behulp van data uit de NKR.

Diverse IKNL-instrumenten beschikbaar voor u

IKNL stelt naast diverse instrumenten waaronder handleidingen en formats van zorgpaden per tumorsoort de data uit de NKR ter beschikking voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden. 
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: