visitatieteam op bezoek

Collega's, zelf werkzaam in de oncologie, brengen voor de visitatie een bezoek aan uw ziekenhuis.

Visitatieteam
Het visitatieteam bestaat uit vier collega’s en een ambtelijk secretaris van IKNL, en geeft spiegelinformatie over het oncologische zorgproces en levert een visitatierapport met sterke en verbeterpunten. 

Hoe gaat zo’n visitatie?
Het visitatietraject verloopt volgens een vaste werkwijze, waarbij uw IKNL-adviseur in verschillende fases ondersteuning kan bieden. Voor een visitatie moet het ziekenhuis voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder een ingevulde zelfevaluatie en een actueel oncologisch beleidsplan.

Na het visitatiebezoek geeft het visitatieteam een eerste terugkoppeling van de bevindingen aan alle betrokkenen in het ziekenhuis. Binnen vier weken na de visitatie wordt een conceptvisitatierapport verzonden aan de raad van bestuur en de voorzitter van de oncologiecommissie. Alle betrokkenen kunnen commentaar geven op feitelijkheden. Binnen dertien weken na de visitatie krijgt de instelling het definitieve visitatierapport met conclusies en aanbevelingen.

Vervolgens levert u een plan van aanpak met verbeterpunten in en een jaar na de visitatie beoordelen de voorzitter en ambtelijk secretaris van het visitatieteam de voortgangsrapportage.

Kosten
Aan de visitatie zijn geen kosten verbonden. Wel investeert het ziekenhuis of het oncologisch centrum tijd.

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen?
Neem contact op met
Willien Westerhuis
t 088 234 67 76

volg ons: