multidisciplinair overleg (MDO)

Bij een oncologische patiënt zijn altijd meerdere professionals betrokken. Om de diagnostiek en behandeling af te stemmen worden oncologische patiënten dan ook besproken in een multidisciplinair overleg (MDO). Het komt steeds vaker voor dat verschillende ziekenhuizen samen de oncologische behandeling voor één patiënt leveren. Daarom zijn naast ziekenhuisspecifieke MDO’s ook regionale MDO’s nodig.

Organisatie MDO
Het bespreken van patiënten in een MDO wordt aanbevolen en steeds verder ingevuld in oncologische richtlijnen, indicatorensets en normen. Zo stellen de SONCOS-normen dat een MDO ten minste wekelijks plaatsvindt en 90% van alle patiënten besproken wordt. Ook beschrijven de Soncos-normen per tumorsoort welke disciplines moeten deelnemen. Het is nuttig om te evalueren of bestaande MDO’s voldoen aan de kwaliteitsnormen. En gezien de invloed van MDO’s op de uiteindelijke behandeling is ook het periodiek evalueren van de kwaliteit van de bespreking in het MDO belangrijk.

Kwaliteitsverbetering MDO
Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is de kwaliteit van MDO’s aanzienlijk te verbeteren. Een betere organisatie van MDO’s zorgt ervoor dat de kennis van de aanwezige specialisten goed wordt benut. De verwachting is dat dit leidt tot nog betere zorg voor de patiënt.
Verbetering van MDO’s kan door consulenten te laten aansluiten. En het kan ook door met alle samenwerkende disciplines rond een tumorsoort een bestaand MDO te optimaliseren of een regionaal MDO te realiseren. Samen met u identificeren we de knelpunten, maken we een verbeter- of ontwikkelplan, toetsen we dat, voeren we een proefsessie uit en adviseren we over implementatie, evaluatie en borging van het MDO. Resultaat is een efficiënt en effectief (regionaal) MDO dat bijdraagt aan een doeltreffende en doelmatige behandeling.

MDO en privacy

Het komt steeds vaker voor dat verschillende ziekenhuizen samen de oncologische behandeling voor één patiënt leveren. Daarom zijn er naast ziekenhuis specifieke MDO's ook regionale MDO's. Omdat bij deze besprekingen artsen uit verschillende ziekenhuizen aanwezig zijn en dus patiënteninformatie wordt gedeeld, ontstaan er vragen over de waarborging van de privacy van patiënten. Ondanks het feit dat in MDO’s niet alle specialisten rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van alle patiënten die besproken worden, heeft IKNL mede op basis van advies van professor Legemaate geconstateerd dat geheimhouding in een MDO en bij consulenten geen bijzondere regelgeving vraagt, anders dan al is vastgelegd. Vraag uw netwerkadviseur naar meer informatie.

Toolkit
IKNL adviseert en ondersteunt zorgprofessionals bij het organiseren, opzetten en verbeteren van MDO’s. Op basis van onze handreiking met kwaliteitscriteria voor het voeren van een optimaal georganiseerd MDO en een checklist met tien succesfactoren kunt u goed en eenvoudig uw eigen MDO toetsen op organisatorische aspecten.
Een aantal aspecten resulteert in de grootste verbetering. De aanwezigheid van specialisten van alle relevante disciplines weegt zwaar. Ook de rol van de voorzitter is belangrijk; hij of zij bepaalt immers de efficiëntie van het MDO. Storende factoren, zoals het in- en uitlopen van de deelnemers en het afgaan van telefoons en piepers, moeten worden beperkt.

10-stappenplan
10-stappenplan ter verbetering van de organisatie van een MDO voor ziekenhuizen, radiotherapeutische centra, werkgroepen en netwerken:

  1. Inventariseer de aanleiding
  2. Stel het doel vast en wijs een aanjager aan
  3.  Stel het kader en de randvoorwaarden vast
  4. Stel vereiste disciplines, rolverdeling en locatie vast
  5. Vul technische randvoorwaarden in (beschikbaarheid van patiëntgegevens, wijze van verslaglegging, etc)
  6. Plan het MDO
  7. Maak een draaiboek voor alle fases
  8. Organiseer een proefbijeenkomst
  9. Start het nieuwe MDO en laat het observeren door een IKNL-adviseur
  10. Borg de kwaliteit door een jaarlijkse zelfevaluatie

Voor elke stap heeft IKNL tools beschikbaar. Het stappenplan en de bijbehorende middelen zijn geschikt voor alle vormen van multidisciplinair overleg, met en zonder consulenten.

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: