Validatie SOURCE-model: predictie maagkanker goed; slokdarmkanker matig

Validatie SOURCE-model: predictie maagkanker goed; slokdarmkanker matig

Externe validatie van het SOURCE-predictiemodel toont aan dat dit model goed gekalibreerd is en vergelijkbare prestaties laat zien bij Nederlandse en Belgische patiënten met maagkanker. Bij patiënten met slokdarmkanker vertoont het model echter aanzienlijke verschillen. Dat blijkt uit onderzoek van Jessy Joy van Kleef (I Amsterdam UMC) en collega’s. Volgens de onderzoekers onderstrepen deze bevindingen het belang van validatie van predictiemodellen in andere patiëntenpopulaties.

Met het SOURCE-predictiemodel kan de individuele overleving van patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker worden bepaald waarbij rekening wordt gehouden met verschillende behandelingen. Het doel van de studie was dit predictiemodel te valideren met behulp van een extern cohort van de Belgische Kankerregistratie. Hiervoor werden gegevens gebruikt van Belgische patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker (n = 4. 097) die tussen 2004 en 2014 zijn gediagnosticeerd.

Studieopzet

Allereerst werd het model getest op kalibratie en onderscheidend vermogen. In totaal werden 2.524 patiënten met slokdarmkanker en 1.583 patiënten met maagkanker geïncludeerd met een mediane overleving van 7,7 respectievelijk 5,4 maanden. Het predictiemodel voor maagkanker vertoonde een goede kalibratie met een absoluut gemiddelde predictiefout van 2,5%. Het gemiddelde verschil tussen de voorspelde en de geobserveerde overleving was 2,0%. De concordantie-index (c-index) was 0,66.

Het predictiemodel voor slokdarmkanker had een matige kalibratie met een absoluut gemiddelde predictiefout van 14,6%. Het gemiddelde verschil tussen de voorspelde en de geobserveerde overleving was -2,6%. De c-index van slokdarmkankermodel was 0,64.

Conclusies en aanbevelingen

Jessy Joy van Kleef en collega’s concluderen dat het SOURCE-predictiemodel voor maagkanker goed gekalibreerd is en vergelijkbare prestaties laat zien in het Belgische cohort ten opzichte van de eerder uitgevoerde validatie met Nederlandse patiënten. Echter, de prestaties van het predictiemodel voor slokdarmkanker waren matig. Deze bevindingen onderstrepen volgens de onderzoekers het belang van evaluatie van de prestaties van predictiemodellen in andere patiëntenpopulaties.

De slechtere kalibratie van het slokdarmmodel wordt volgens de onderzoekers mogelijk veroorzaakt door verschillende oorzaken. Zo verschilden de datasets substantiaal. Onder andere bij behandeling, tumor locatie, cT stadiëring en differentiatiegraad zijn grote verschillen gevonden. Ook was de overleving in de Belgische Kankerregistratie substantiaal hoger dan in het Nederlandse cohort, 7,7 vs. 5,1 maanden voor patiënten met slokdarmkanker en 5,4 vs. 3,9 maanden voor patiënten met maagkanker. Verdere verklaringen voor de slechte kallibratie zijn ‘overfitting’ bij het ontwerpen van het model en het ontbreken van data in de Belgische Kankerregistratie.

Toekomstige studies

In toekomstige studies is daarom meer aandacht nodig voor verschillen in diagnostiek, behandeling en overleving tussen verschillende patiëntenpopulaties en onderliggende factoren. Daarnaast blijft actualisering van de modellen een belangrijk aandachtspunt. Tegelijkertijd waarschuwen de onderzoekers voor het opnemen van een overmaat aan parameters in toekomstige modellen. Met betrekking tot het gebruik van SOURCE in de Belgische situatie wordt opgemerkt dat het model bij voorkeur uitgebreid zou moeten worden met de performance status en details over de behandeling.

Gerelateerd nieuws

SOURCE: Predictiemodel voor uitgezaaide slokdarm- en maagkanker

Een internationale groep experts, onder wie artsen en onderzoekers van Amsterdam UMC, UMC Utrecht hebben een predictiemodel ontwikkeld waarmee de prognose van patiënten met uitgezaaide slokdarm- en maagkanker kan worden ingeschat. Het model heeft de naam SOURCE en is ontwikkeld met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). SOURCE biedt gepersonaliseerd inzicht in de prognose van patiënten en kan bijdragen aan het bevorderen van gedeelde besluitvorming tussen behandeld arts en patiënt.

lees verder

Proefschrift: overleving patiënten met slokdarm- en maagkanker toegenomen

De overleving van patiënten met slokdarmkanker is de afgelopen 26 jaar aanzienlijk toegenomen. Waarschijnlijk is dit het gevolg van chemoradiotherapie voorafgaand aan de operatie, in combinatie met het concentreren van slokdarmkankeroperaties in gespecialiseerde ziekenhuizen. In recentere jaren is de overleving van patiënten met maagkanker eveneens verbeterd, zo blijkt uit het proefschrift dat Margreet van Putten (IKNL) 25 mei 2018 verdedigt aan de Erasmus Universiteit. De variatie tussen ziekenhuizen wat betreft behandeling en impact daarvan op de overleving blijft volgens de promovenda een aandachtspunt. Dit geeft aan dat de besluitvorming rondom de behandeling van patiënten met slokdarm- en maagkanker nog verder kan worden geoptimaliseerd. 

lees verder