NKR biedt inzage in dagelijkse gebruik nieuwe behandelingen longkanker

De behandeling van longkanker heeft een enorme vlucht genomen met de komst van doelgerichte therapieën voor patiënten met een specifieke mutatie, waaronder introductie van immunotherapie in diverse combinaties en volgordes. De effecten van deze nieuwe behandelingen zijn bewezen in klinische trials. Daarnaast wordt de komende jaren gestart met protonentherapie bij patiënten met longkanker. Het gebruik van bestaande en nieuwe behandelopties in de klinische praktijk zijn te volgen via de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), de databank waarin alle patiënten met kanker in Nederland staan geregistreerd. In dit nieuwsbericht wordt de monitoring van een aantal nieuwe ontwikkelingen belicht.

PATH-project

In het Predictieve Analyse voor Therapie (PATH)-project wordt in een samenwerkingsverband tussen de pathologielaboratoria in Nederland (PALGA) en IKNL onderzocht of ook patiënten met gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom worden getest op mutaties en of een positief testresultaat leidt tot behandeling met precisiemedicijnen. Het doel van dit project is door middel van een gecoördineerde aanpak precisiemedicijnen toegankelijk te maken voor alle patiënten met kanker in Nederland. Hiervoor worden predictieve analyses uitgevoerd naar aanwezigheid van EGFR-mutaties (Epidermal Growth Factor Receptor) en ALK-mutaties (Anaplastic Lymphoma Kinase).

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) steunen dit initiatief.

Immunotherapie

Met behulp van NKR-data kan ook de toepassing van immunotherapie in dagelijkse praktijk inzichtelijk worden gemaakt. Van alle patiënten wordt namelijk standaard informatie verzameld over het diagnostisch traject en de eerstelijnsbehandeling door speciaal opgeleide datamanagers. Met deze data kan worden gemonitord of de overleving van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom stadium IV daadwerkelijk verbetert.

Voor specifieke groepen patiënten wordt naast de reguliere registratie voor het onderzoeksproject ApriLong aanvullende informatie verzameld door datamanagers van de NKR over de follow-up middels het principe van steekproefsgewijze registratie. ApriLong zal inzicht bieden in alle behandelingen die plaatsvinden na de eerstelijnsbehandeling bij groepen patiënten met stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom. De verwachting is dat dit praktische informatie oplevert op welke wijze de follow-up het beste kan worden ingericht. De resultaten van dit onderzoeksproject worden in het voorjaar van 2019 verwacht.

Protonentherapie

Het UMCG in Groningen is augustus 2018 gestart met het geven van protonentherapie aan patiënten met (long)kanker. In het Holland Protonentherapie Centrum in Delft is eind september de eerste kankerpatiënt behandeld. Vrijdag 30 november vindt de officiële opening van dit centrum plaats. En eind dit jaar / begin 2019 wordt deze behandeling ook gegeven in het Protonen Therapie Centrum Zuidoost-Nederland in Maastricht. Binnen de NKR wordt standaard onderscheid gemaakt tussen bestraling met fotonen of protonen. De data van de protonencentra met betrekking tot protonentherapie (doses, fracties, etc.) zullen gekoppeld worden aan de tumorgegevens in de NKR (stadium, andere behandelingen, etc.) zodat analyses gedaan kunnen worden met de gecombineerde data.